Su Basmasına ve Lağım Taşmasına Garantili Çözüm

Su Basmasına ve Lağım Taşmasına Garantili Çözüm

    Ülkemizde çeşitli sebeplerden dolayı büyükşehirlere yapılan göçler birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların en başında Kanalizasyon ve Alt yapı yetersizliği gelmektedir. Kanalizasyon ve alt yapı ile ilgili İski gibi su ve kanalizasyon idarelerinin çalışmalarında artış olsa da kentleşme ve nüfus artış hızı daha fazla olduğu için sorunların üstesinden gelinememekte ve artarak devam etmektedir. Kanalizasyon ve alt yapıdaki bu yetersizlik normal zamanlarda çok fazla hissedilmezken yağışların aşırı artığı zamanlarda vatandaşları oldukça mağdur etmek de ve maddi zararlara yol açmaktadır. Bunun sebebi lağım kanalizasyon hatlarına bağlanan yağmur suyu giderleridir. Normal zamanlarda lağım suyunu dahi zor alan lağım kanalizasyon borularına şiddetli yağmurlar yağdığında lağım suyundan kat kat fazla olan yağmur suları da eklenince su baskınlarına ve lağım suyu taşkınlarına neden olmaktadır. Bu durum en fazla kot seviyesin düşük olduğu yerlerde yaşanmaktadır. Yüksek kot seviyesindeki, sokak, cadde ve evlerin yağmur suları ve atık sularını toplayan kanalizasyon hatları, aynı zamanda kot seviyesinin düşük olduğu cadde ve sokaklardan da geçer,  burada kanalizasyon hattının da kot seviyesi düştüğü için aşır yoğunluk ve basınçlardan dolayı giderleri bu seviyede bağlanan ve bu cadde ve sokak yakınlarında bulanan daire ve binaların giderlerinden geri basar. Bu su baskınları çoğu zaman kot farkının en düşük olduğu yerlerde meydana gelirken yağmurun şiddeti ve suyun seviyesine göre üst kat ve dairlere de çıktığı görülmektedir. Bodrum ve zemin katta bulunan daireler, kanalizasyon sistemlerini su baskınlarını ve lağım basmasının önleyecek şekilde donanımlı hale getirdiklerinde yağmur suları ve lağım suları başka zemin ve bordum katları basar, ancak onlar da kanalizasyon sistemini aynı donanım ve kalitede yaptılar ise su baskınları ve lağım taşması kot seviyesine göre en alttan başlamayarak giriş katları sonrasında yüksek giriş katlarına dahi ulaşır.

   Su basması ve lağım taşmasının maddi zararları oldukça fazla olması, vatandaşları kendi imkânları ile çözüm bulma arayışı içerisine girmesine sebep olmuştur. Bizde bu  yazımızda şehir kanalizasyon hatlarının yetersizliği nedeniyle bina, daire ve evlerin su basması sorunu ortadan kaldıracak kanalizasyon ve logar sistemlerinin anlatmaya çalışacağız. 

    Şehir kanalizasyon sisteminin yetersiz olduğu yerlerde,  Yağmur suyu basmasının ve lağım taşmasını önlemek için bina logarına çekvalf monte edilmesi gerekir. Çekvalf kanalizasyon sistemine montaj edilen tek yönlü çalışan önleyici bir mekanizmadır. Akış yönü genelde binalardan belediyenin ana kanalizasyon hattına doğrudur,  ancak su baskınları ve ya lağım taşması esnasında otomatik olarak kapağının kendiliğinden kapanması ile atık suyun ve yağmur suyunun binanın içine girmesine engel olmaktadır. 

    Kot seviyesinin aşırı düşük olduğu yerlerde atık su giderinin geçtiği ana gidere yakın olan bina ve daireler için durum biraz değişmekte ve ek olarak başka tedbirlerin de alınması gerekmektedir. Çünkü bazı daire ve binalar için sadece binadan gelen gidere çekvalf monte ettirmek fazlası ile yeterli olurken, bazıları için şehir kanalizasyon borusuna da çekvalf monte ettiresi gerekebilir. Yine risk durumuna göre bina logarına motopomp monte ettirmek, hatta binaya ve daire iki ayrı ana logar yaptırmak da gerekebilir. Biz bu çalışmaları aşama aşama anlatacağız, ancak her daire yâda binanın risk durumu birbirinden farklı olduğu için herkes kendi daire ve ya binasının risk durumuna göre ek çalışmalardan hangisinin yapılmasına, hangi aşamaya kadar yapılmasına kendisinin karar vermesi uygun olacaktır. 

    Az riskli bölgelerde; Çekvalf su baskınlarınde ve lağım taşmasında kesin çözümdür, su basmasında ve lağım taşmasında otomatik olarak kapandığı için yağmur sularının ve lağım sularının bina ve ya daire içerisine girmesini önler.  Bina ve ya daire içerisinde bulunan bina ve daireden gelen gider borusuna çekvalf monte edildiğinde bina ve daireye geri basma olmaz, yağmur suları ve lağım suları en fazla logar içerisine kadar gelebilir, burada birikebilir ancak binadan gelen gider borusunda çekvalf olduğu için daha ötesine gidemez.

    Orta derecede riskli yerlerde; şiddetli ve uzun süreli yağmurların yağmasında logarın içerisinde su birikmesi bir süre devam edecek ve bu süre içerisinde ne binayı su basacak ne de binadan dışarıya su çıkışı olacaktır, yani Çekvalf otomatik olarak kendini kapattığı için gider bir süre çalışmayacak, dışarıdan binaya su girişi olmayacak aynı zamanda binadan dışarıya da su çıkışı olmayacaktır. çek valf monte ettirmek ile amaçlanan şeye ulaşılmış olunacak yani binanın kanalizasyon giderleri otomatik olarak kapanmış olacak, bina ve ya daire su basmasından etkilenmeyecektir. Bu durum su baskınları ve aşırı yağmur sırasında bina içerisinde tuvalet ve banyoların aşırı bir şekilde kullanılmasına kadar devam edecektir. Yağmur yağdığı esnada bina içerisinde tuvalet ve banyo az kullanıldığında hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Ama bir binada bulunan bütün daireler yağmurların kesilmesini beklemeden aynı anda aşırı bir şekilde tuvalet ve banyo kullanırsa bina içerisindeki atık su borusunun kısa zamanda dolmasına neden olacak, üst katların kullanmış olduğu atık sular, gider borusu dolduğu için alt katta bulunan daireyi basmaya başlayacaktır. Bu duruma çözüm olarak yapılacak olan ek çalışma ise bina önünde bulunan logarda bina ve daire içerisinden gelen gider borusuna çekvalf monte edilmesine ek olarak  logardan belediye ana su hattına giden boruya da çekvalf monte ettirmektir. Logardan belediye ana kanalizasyon borusuna giden boruya çekvafl monte ettirildiğinde yağmur suyu ve ya kanalizasyon geri tepme suyu logarın içerisine dahi giremeyecek binadan gelen gider borusuna takılan çekvalf kendini kapatmayacağı için binadan gelen su logara akmaya devam edecektir.  Kanalizasyon tesisatı bir süre daha çalışmaya devam edecektir.

    Aşırı riskli bölgelerde; şiddetli yağmurların çok çok uzun sürdüğü, su baskınların ve lağıım taşmasının çok çok fazla olduğu yerlerde logar, bina ve ya daireden gelen atık su ile dolacak, bina gider borusuna takılan çekvalf seviyesine geldiğinde bina giderinden gelen boruya takılan çekvalf de kendini kapatacaktır. Ve yine binada su kullanıldığı için gider borusu dolmaya devam edecek dolduğunda üst katlarda kullanılan sular bodrum ve ya zemin katı basmaya başlamaktır. Logardan şehir kanalizasyon giderine bağlanan boruya da çekvalf monte etmek belli bir süre kazandırmakta ise de çözüm noktasında yapılan çalışmalarda son nokta değildir.

    Su baskınlarına kesin çözüm yani uzun süreli çözüm için ek bir çalışma daha yapılması gerekir. bu çalışma herkes tarafından bilinmemekte olup orijinal bir yöntemdir. Herkes tarafından da yapılamamaktadır. Ancak iki ayrı yöntemi bulunmamaktadır. Birinci Yöntem; bina ana logarında hem binadan gelen gider borusuna hem de logardan şehir kanalizasyon borusuna çekvalf monte ettirildiği zaman su baskınları bir süre önlenmiş oluyor, bu süre su basmasının devam ettiği, çek valflerin kapakların kapalı olduğu süre boyunca devam eder, binanın ve dairenin içerisine su girmesin önüne geçilmiş olur, bu süre su basmasından dolayı çekvalflerni kapaklarının kapalı olduğu için binada su kullanıldığında ve bu suların loarını içerisini doldurması ile sona erer, logarın içerisi dolduğunda dışarıdan gelen su değil de bina içerisinde kullanılan su binayı özellikle alt katları basar, burada bina içerisinde kullanılan ve logar içerisinde biriken ve suyun tahliye edilmesi ihtiyacı ortaya çıkar, yani bu süre uzun süre devam ettiği durumlarda ve binada su kullanımın önlenemediği durumlarda loğar içerisinde biriken suyu tekrar tahliye etmek için yada birikmesini önlemek için logar içerisine motopomp monte edilmesi süresiz ve sınırsız olarak su basmasını önüne geçilmiş, olur, günlerce aylarca devam eden yağışlarda bile bina ve daireler her hangi bir su basmasında ve lağım taşmasından etkilenmez. Şimdi bu yönetim biraz açıklamaya çalışalım.

     Birinci Yöntem;  logarın yüzeye yakın yerinden gider borusu konulmalı, gider borusu tekrardan ve yüksekten şehir kanalizasyon borusuna logarın dışından yani çekvalfin dışından bağlanmalıdır.  Böylelikle motopom vasıtası ile binanı gideri yüksekten bağlanma imkanı elde etmiş olacaktır. İki metre kadar kazanılan yükseklik sayesinde de su basması hadisesi kesinlikle yaşanmayacaktır. Bu seviyeye su çıkma ihtimali çok çok zayıf olsa ada yine buraya da bir adet çekvalf takılabilir. Burada Motoponp bir yıl içerisinde birkaç defa meydana gelen su basması dumurlarında devreye girecek, diğer günlerde ise kanalizasyon tesisatı normal şekliyle yani alt seviyede bulanan giderden çalışacaktır.

su basması önleme, logar taşması ve kanalizasyon geri tepmesi önleme

    İkinci yöntem ise bu su basmasınınım lağım taşmasın en önemli sebebi alan kot seviyesi ile ilgilidir, kot seviyesinin düşük olduğu bodrum katın atık su giderini binanın diğer giderlerin ayırmaktır. Bunun için bina önüne iki logar yapılması gerekir,  logarın birisine bodrum ve zemin katlar hariç bütün katların gideri bağlanmalı, logarın kotu ise yüzeye en yakın seviyeye kadar oldukça yüksek tutulması gerekir. Bu logarın kotu yüksek olduğu için aynı zamanda şehir kanalizasyon sistemine çok yüksekten bağlanmış olacak ve su basması ihtimali hiç bulunmayacak, bodrum katın giderine gelince, bu katın giderinin bağlanması için diğer loğarın yanı bir logarda yapılacak ancak bu logarın kotu bodrum katın tuvalet giderini kotunu kurtaracak kadar derinlikte olacaktır. ek olarak içerisine su seviyesine duyarlı çalışan motopomp monte edilecek, motonpom vasıtası ile düşek kot seviyesinde bulunan bodrum katın atık suları yüksek kottan şehir kanalizasyon hattına bağlanan logara atılmış olacaktır. Burada amaç binanın şehir kanalizasyon sistemi ile muhatap olduğu, yani bağlanmış olduğu noktayı yüksek kot seviyesine çıkarmaktır. Kotun bu şekilde yukarıya çıkarılması ile su baskınları ve lağım taşması kesinlikle bir daha yaşanmayacaktır.

 

 

 

 

Su basmasına kesin çözüm, su basması nasıl engellenir, istanbulda, istanbulun, istanbula, telefon, adres, iletişim Bina Temeli Su Alıyor Ne Yapabilirim, Temelden Su Çıkıyor Çözüm, Bodrumdan su çıkması, zemin kattan su çıkıyor, temelden su geliyor, Temelinde su bulunan bir bina Bina Temeli Su, Bina temeli su alıyor, boru tıkanıklığı açma, su kaçağı tespiti, su borusu kaçağı ve diğer su sızması, bina inşaatında temelde su yalıtımı olmazsa ne olur? zararları var mıdır? , Bina temeli su alıyor ise binada oturan herkesin bu soruna çözüm bulması gerekmektedir. Temelin su alması demek ileride çıkacak en büyük sorunlara Bodrumdan Su Çıkıyor, Bodrumda su çıkıyor ise proje ödülü alan konutlar, hastaneler, kamu binaları ve daha bir sürü çalışma yapılan, Bu zaman zarfında binanın temeli zarar görür zeminden çıkan su bina zeminini kaydırabilir. Böylece bina temeli hiçbir şekilde su almaz ve olası bir Su Kaçağı problemi önceden engellenmiş olur. Bina inşa edildikten sonra oluşan temelden su çıkma, temeli su alan binada Bahçe Katı su alıyor, tavsiye, çözüm, telefon, öneri, ustası, kim, yapar, bodrum katından su çıkıyor ile ilgili aramalar, binanın temeli su alıyor, bina alttan su alıyor, su bina temeline zarar verir mi, temel kazısında su çıkması, zeminde su çıkması, apartman temeli su alıyor, temeli su alan bina, temelin su alması, binanın temeli su alıyor, bina alttan su alıyor, su bina temeline zarar verir mi, temel kazısında su çıkması, zeminde su çıkması, apartman temeli su alıyor, temeli su alan bina, temelin su alması, bodrumdan çıkan su nedir, ne suyudur. Lağım basıyor, lağım suyu basıyor, nereden gelir, yan, karşı, arka, üst, alt, logardan, lağımdan, vc, borudan, pimaştan,  eve, daireye, kapıcı dairesine, dairesini, dairesinde, zemin, zeminine, zemininde ,zeminden, tabanından, tabanına, tabanının,  temeli,  bahçe katı, kata, katta, lağım suyu, atık, su, pis su, rögar suyu, çözüm, öneri, engelleme, önlemek, için, nasıl, kim, yapar, ne yapabilirim, yapılabilir. Kanalizasyon ile ilgili vatandaştan gelen sorular, kanalizasyon arızaları;  kanalizasyon tıkandı, lağım tıkandı, tuvalet tıkandı, pis su gideri tıkandı, logar tıkandı, pis su gideri geri basıyor, kanalizasyon geri basıyor, lağım gideri geri basıyor, logar geri basıyor,  logar geri basıyor, pis su logarda kalıyor, pis su logar içerisinde birikti, kanalizasyon binanın içine akıyor, lağım binanın içine akıyor, kanalizasyon su sızdırıyor, kanalizasyon geri basıyor, pis su kanalizasyonda kalıyor, lağım suyu binanı içine akıyor, lağım geri basıyor, lağım pis suyu ilerlemiyor, lağım tıkandı evi lağım bastı, lağım suyu bodruma akıyor,   evimi pis su bastı, nasıl, neden, su binanın temeline zarar verirmi

Tarih : 1.12.2016
Yorum Yaz
Ad-Soyad:
E-Mail :
Mesaj:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.
Güvenlik:
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.
Kanal Arıza Uzmanı |Kanalizasyon-Logar Arızası Tespit ve Çözümleri
 • Çekvalf ve Lağım Faresi - Bilinmesi Gerekenler -Sorular ve Cevaplar
  Çekvalf ve Lağım Faresi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Bilinmesi Gerekenler Çekvalf Nedir? Çekvalf pis su yada atık su borusuna takılan, tek yönlü çalışan, bina dışına atık suyun geçişine müsaade eden, ancak dışarıdan gelen su baskını, lağım faresi, koku yada herhangi bir şeyin gelmesini engelleyen, kendiliğ..
 • Klozete Fare Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
  Klozete Fare Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?     Belki birçok kişi farkında değil ama lağım fareleri birlikte yaşıyor olabiliriz.  Evlerimizde bulunan klozetin altı lağım farelerinin yuva yapmak, yaşamak için en çok tercih ettiği yerdir. İkinci olarak ise bina önünde bulunan logarın etrafı. Bu iki yerde yaşama şansı elde..
 • Zeytinburnu Kanalizasyon Ustası-Ustalar Kanalizasyon Avrupa Yakası
  Zeytinburnu Kanalizasyon Ustaları        1984 yılından itibaren İstanbul'da Kanalizasyon ve Alt yapı sistemleri üzerine çalışmalar yürütüyoruz,  İstanbul'un her ilçesinde her semtinde çalımlamalarımız olduğu gibi Zeytinburnu’nda da çok sayıda çalışmalarımız oldu, Bakırköy’de, Yeşilköy’de, Sefaköy’de, Küçükçekmece’de..
 • Kanalizasyon Tamir Ustası / Kanal Açma Ustası
   Kanalizasyon Tamir Ustası / Kanal Açma Ustası            Tuvalet gideri tıkandığında tıkanık açma işi yapan bir Usta ile irtibata geçerek tuvalet gideri tıkanıklığı açılır. Oysa eğitim düzeyinin yükseldiği vatandaşın bilinçlendiği şu zamanda tıkanık açma ustasını çağırmadan önce ne tür bir tıkanıklığın olduğu ve ha..
 • Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır? Robotla Açılamadığında..
  Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır?Robotla Açılamadığında..       Kanalizasyon giderinin tıkanma sebeplerini daha önce açıklamıştık. Bu sebepler sıkça rastlanan genel sebeplerdi,  usta hataları ve kullanım hataları olarak genel ifadeler kullanmıştık,  tıkanıklık ve arızaların sebeplerini bu iki kelime ile anlatma..
 • Sıkça Sorulan Sorular-Kanalizasyon Bağlantısı Nasıl Yapılır?
  Kanalizasyon Bağlantı İzni Nasıl Alınır?     Kanalizasyon bağlantı izni binanın bulunduğu iski şubesine yapılır. Kimlik fotokopisi ve  tapu fotokopisi ile birlikte binanın bağlı olduğu kanalizasyon idaresine başvuru yapılır. Belirtilen bina ile ilgili dosya açılır. İski görevlileri belirtilen bina ile ilgili çalışm..
 • Plastik & Kompozit Rögar Kapakları, Yapımı, Fiyatı,
  Kompozit Rögar Kapakları      Plastik Rögar kapakları olarak bilinen kompozit rögar kapaklarının kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.  Görünümü ve kullanım kolaylığı nedeniyle metal kapaklara göre artık daha fazla tercih edilmektedir. Kampozit Rögar Kapakları Neden Gereklidir.     Rögar kapakları kanaliz..
 • Su Basmasının ve Lağım Taşmasının Sebepleri ve Çözümleri
      İstanbul'da Su Basması ve Lağım Taşması Önleme Çalışmaları yapıyoruz.       İstanbul’da yağışlar arttığında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.  Özellikle bodrum ve zemin katlarda dairesi olanlar sürekli olarak su basması ve ya lağım taşması ile karşılaşmaktadır. Yağmur sularına yönelik yapılan yetersiz alt yapı..
Kanalizasyon Tamiri-bakımı-Temizliği-Tadilatı-Tamiratı
 • Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır
  Kanalizasyon Tamirini Nasıl Yapılır  Birinci Bölüm: Binanın Kadıköy tarafında yapılan kanalizasyon çalışması; Bu bölümde toplamda 33 metre kanalizasyon borusu döşenmiş, bir tane yeni logar yapılmış, üç tane eski logar bağlantısı yapılmıştır. Çalışmaya İçki satışı yapılan işyerinin önündeki logardan başlanılmış..
 • Plastik Logar Bacası İstanbul - Kompozit-Plastik-Menhol Logar Kapağı
  Plastik Logar Bacası İstanbul - Kompozit-Plastik-Menhol Logar Kapağı Logar Nedir? Logar Ne İşe Yarar? Rögar Çeşitleri Nelerdir?        Bina önünde bulunan kanalizasyon borularının birleştiği,  toplandığı ve tek bir ana boruya bağlandığı,  farklı derinliklerde ve ebatlarda, kare ve yuvarlak olan yüzeyin altındaki ..
 • Kameralı Robotla Tıkanıklık Açma İstanbul- Kanal Görüntüleme İstanbul
                   İstanbul’un hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakasında 1984 yılından itibaren çalışmalar yapıyoruz.  Kanalizasyon Bir Defa Yapılır Sloganıyla Çıktığımız bu yolda sayısız çalışmalar yaptık.  Alt Yapıdaki Tecrübelerimizi Teknolojik Alet ve Makineler ile kombine ederek Kanalizasyon Arıza ve Tıkanık..
 • Tuvalet Tıkanıklığı Açma Fiyatları
  Tuvalet Tıkanıklığı Açma Fiyatları      Tuvalet Tıkanıklığı Açma fiyatları İstanbul şu kadar fiyat şeklinde bir söylemi doğru bulmuyoruz.  Ustalar Kanalizasyon olarak İstanbul’da sayısız çalışmalar yaptık, çalışmalarımız birçoğunda  işi görmeden fiyat vermek istemedik, peki neden fiyat vermek istemedik?          ..
 • Kanal Açma Ustası -Kanalizasyon Tamiri -Logar Tamiri
  Kanal Tıkandı, Logar Taştı,  Çözüm Nedir?      Logarın taşması kanalizasyon borusu içerisinde tıkanıklığın olduğunu gösterir. Çözümü ise bu tıkanıklığı açtırmaktır. Ancak bu sorunun cevabı aslında bu kadar basit değildir.  Tıkanıklık açmak işlemi çoğu zaman uzun süreli bir çalışmayı gerektirecek bir iş olarak karşım..
 • Kanalizasyon Ustası Nasıl Olmalıdır?
     Vizyonumuz        Ülkemizde refah seviyesi günden güne artmaktadır. Refah seviyesindeki bu artışın çalışma ve İş hayatına da etkisi olduğu görülmektedir. Artık herkes yapılan işlerde hem kaliteyi hem de profesyonelliği daha da çok aramaktadır.  yapılan iş her ne kadar çok zor olsa da yâda teknik olarak imkânsız o..
Paylaş
 
Kanalizasyon Arıza Çözüm Merkezi-İstanbul

Ustalar Kanalizasyon 

Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiyeler

Kanalizasyon Tamiri:Tıkanıklık Açma ve Kanalizayon Çalışmaları

Logar Tamiri: logar işleri,

Kanal Açma Ustası: Tıkanıklık Açma- Tıkalı Kanal Açma, Gider Açma, Tuvalet Açma, - Logar Temizleme ve Periyodik Logar Bakımı-

Kanalizasyon Geri Tepmesi- Lağım Taşması- Su Basması Önleme kanalizasyon geri tepmesi

 Lağım Faresine Kesin  Çözüm; Lağım faresi binaya kanalizasyon borusundan gelir. Kanalizasyon tesisatına yerleşitirlen çekvalf ile lağım faresinin eve girmesi engellenmiş olur. Lağım faresinden nasıl kurtulunur

Lağım Kokusuna Kesin Çözümkanalizasyon tesisatına takılan çekvalf ile lodosta geri esmelerde binaya lağım kokusu giremez.

Lağım Taşmasına Kesin Çözüm; çekvalf  lağım taşmasını önler

Kanalizasyon Geri Basmasına Kesin Çözüm; çekvalf binadan dışarıya akıma izin verirken, dışarıdan içeriye gelen yağmur suyu, kanalizasyon suyu, lağım kokusu, lağım faresi gibi binaya girmesini istemediğiniz her şeyi engeller.

Kot Farkına Kesin Çözüm; yer altından tünel kazarak kot farkını ortadan kaldırıyoruz. Bodrum ve zemin katların en büyük sorun kot farkı ve bunun  neden olduğu lağım gideri tıkanıklığı lağım taşması, geri basmadır.

Bodrum ve Zemin Katların Kanalizasyon Sorunu. Bodrum katların sorunu ile  bazen sadece bodrumda kalan kişi uğraşır, bina yönetim sahip çıkmayabilir, apartman yöneticisi ihmal edebilir. Bodrum, bahçe katı, zemin kat, giriş kat gibi yerlerin sorunlarına çözüm buluyoruz.

Lağım Gideri Tıkanıklığı  Açmateknolojik alet ve cihazlar ile tıkanın giderleri açıyoruz.

Kanalizayson Tamiratıeskimişi binaların kanalizasyon gideri sürekli tıkanır. Defalarca açılmasın rağmen tıkanma yeniden olur. küngler çöktügü için, eğim yok olduğu için ve künler kırıldığı için sürekli tıkanır. Bu tür durumlarda kanalizasyon tesisatın yenilnemesi gerekir.

Üst Yapıya Müdahel etmeden Yerin altından Tünel Kazarak Gider Bağlama.  Hali hazırda bahçe ve peyzaj çalışmaları sona ermiş, çevre düzenlenmesi bitmiş bir site yada bina bahçesinde kanalizasyon tesisatı için yapılacak kazı şimdiye kadar yapılan emekleri boşa çıkaracağı aşikardır.  Bu tür durumların tek çözümü yerin altından tünel kazarak gider bağlamak olacaktır.

Bilgi Edinmek İstediğiniz Arızlar ve Durumlar İle İlgili Aşadaki Konu Başlıklarına Tıklayınız

  Çalışmalarımız

Ustalar Anlatıyor

Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiyeler

Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır, Logar Tıkanıklığı Nasıl Açılır

Kanalizasyon Arızaları ve Çözümleri

Tıkanıklık Açma ve Kanalizasyon Hizmetleri