İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atık su altyapı tesislerinin korunması, atık su ların boşaltım ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; İdarenin sorumluluk alanında bulunan mevcut tüm evsel ve endüstriyel atık su kaynakları ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede yapılacak iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun zararlı suların tasfiyesine ve kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddelerin tespitine ilişkin hususları düzenleyen 19 ve 20 nci maddelerine ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 -(Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 1.mad.)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı ortam: Atık suların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı, geçiş ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevredir.
b) Arıtma çamuru: Atık su arıtma/ön arıtma tesislerinden çıkan ham veya stabilize olmuş çamurdur.
c) Arıtma tesisi: Atık suların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine ve/veya alıcı ortama boşaltılmasından önce kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü tesistir.
ç) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir.
d) Atık su : Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş, özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sulardır.


İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 6 / 26
e) Atık su altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atık suları toplayan kanalizasyon şebekesi ile atık suların arıtıldığı ve arıtılmış atık suların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamıdır.
f) Atık su arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin biri veya birkaçıdır.
g) Atık su arıtma bedeli (AAB) : Bu Yönetmelikteki deşarj şartlarını sağlamadan İdareye ait altyapı tesislerine endüstriyel atık sularını veren işletmeye tahakkuk ettirilen endüstriyel atık su arıtma ve/veya bertaraf işlemi bedelidir.
ğ) Atık su kanalı: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel suları taşıyan kanallardır, birleşik sistemde ise bu atık sulara ilaveten yağmur sularını da birlikte taşıyan kanallardır.
h) Atık su kirlilik katsayısı (K): Atık su ya ait kirlilik katsayısıdır.
ı) Atık su toplama havzası: Atık suların toplandığı ve sınırları teknik çalışma sonucu belirlenmiş alandır.
i) Bağlantı kanalı ( Rabıt ): Atık su kaynağının atık sularını kanalizasyon şebekesine taşıyan parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasındaki kanaldır.
j) Birim fiyat (B) : (KSUBSanayi Birim Fiyatı X 0,15) TL/m3
k) Cn : İki numunedeki en yüksek parametre değerlerinin ortalama konsantrasyonu (mg/L) dur.
l) Ct : Tablo I’de verilen konsantrasyon değeri (mg/L) dir.
m) Debi (Q): Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmi (m3/gün ) dir.
n) Debimetre: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmini ölçen ve kayıt yapabilen cihazdır.
o) Dere işletme bandı: İçme suyu havzaları mevzuatında belirlenmiş alanlardır.
ö) Deşarj: Atık suların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama boşaltılmasıdır.
p) Deşarj izin belgesi (DİB): Endüstriyel atık suları bu Yönetmelik kapsamındaki deşarj şartlarını sağlayan işletmelere verilen belgedir.
r) Endüstriyel atık su : Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan evsel atık su ve yağmur suyu dışında oluşan atık sulardır.
s) Evsel atık su : Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atık sulardır.
ş) Foseptik: Atık suların toplanması için yer altına yapılmış sızdırmaz haznedir.
t) Atık su görüşü: Bu Yönetmelikteki şartları sağlayan işletmeye İdare tarafından verilen görüştür.
u) Sürekli atık su izleme sistemi: Tesislerin çıkış suyunun kanalizasyona karışmadan hemen önceki noktada, sürekli ölçüm ve analizinin yapılıp, verilerin gerçek zamanlı olarak İdarenin veri tabanına aktarılmasını sağlayan sistemdir.


İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 7 / 26
ü) İçmesuyu havzası: İçme ve kullanma suyu temin edilen akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgedir.
v) İdare (İSKİ) : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’dür.
y) İş termin planı: Endüstriyel atık su kaynaklanan işletme tarafından Yönetmelikte belirtilen kanalizasyon şebekesine deşarj standartlarını sağlamak için yapılması gereken atık su ön arıtma tesisi ve altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi, proje, ihale, inşaat, işletmeye alma işlerinin zamanlamasını gösteren plandır.
z) Kanalizasyon şebekesi: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemdir.
aa) Kısa mesafeli koruma alanı: Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 (yedi yüz) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın su toplama havzası sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.
bb) Kmax: Tablo II’de verilen sektörlere ait atık su kirlilik katsayısıdır.
cc) Kompozit numune: Evsel ve endüstriyel atık sulardan belirli zaman aralıklarında atık su debisiyle orantılı olarak alınan karışık numunedir.
çç) Kontrol bacası: Atık su deşarjlarını kontrol gayesiyle; numune almak, ölçüm yapmak, atık su akımını takip etmek için oluşturulan yapıdır.
dd) Konvansiyonel parametreler: Bu Yönetmelikte atık suları tanımlamada kullanılan ve tabiatta kalıcı özellik göstermeyen Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI), Askıdaki Katı Madde (AKM), Yağ-Gres, Toplam-N ve Toplam-P parametreleridir.
ee) Köy pompası: 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen 8 m3’ten az kapasitedeki Sınıf 2 ve Sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satış istasyonlarıdır.
ff) Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli (KSUB): İSKİ Tarifeler Yönetmeliği’ne göre kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti mukabili alınan bedeldir.
gg) Mevcut faaliyet: İçme suyu havzalarında 12/05/2006 tarihli ve 933 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı ile kabul edilen İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarih olan 25/05/2006 tarihinden önce mevcut olan faaliyet veya bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce idareden alınmış DİB / Atık su görüşüne sahip işletmelerdeki mevcut olan faaliyettir.
ğğ) Mutlak koruma alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 (üç yüz) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın havza sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur.
hh) Numune: Atık suyun bütün özelliklerini içeren ve herhangi bir zamanda alınan örnektir.
ıı) Orta mesafeli koruma alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 (bin) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın su toplama havzası sınırını aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.


İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 8 / 26
ii) Organize sanayi bölgesi: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamına giren sanayi bölgeleridir.
jj) Ön arıtma tesisi: Atık suların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından önce deşarj limitlerine kadar arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü arıtma tesisidir.
kk) Önemli kirletici kaynaklar: Debisi 50 (elli) m3/gün’den büyük olan ve sadece konvansiyonel parametreler ihtiva eden atık sular ile debisi ne olursa olsun üretim faaliyetleri itibariyle toksik parametre ihtiva eden proses atık suyuna sahip endüstriyel atık su kaynaklarıdır.
ll) Parsel bacası: Parsel bağlantı kanalının ana kanala bağlandığı yerin öncesinde numune almak, ölçüm yapmak, atık su akımını izlemek için yapılan yapıdır.
mm) QEndüstriyel : Endüstriyel atık su debisi (m3/gün) dir.
nn) Rezervuar: Doğal göller veya bir sedde yapısı arkasında suyun biriktirildiği alanlardır.
oo) Şahit numune: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılacak, esas numune ile aynı koruma koşulları altına alınarak ve eş zamanlı olarak ilgili Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlara tesis sorumlusu tarafından gönderilen ve yetkili laboratuvarda analizleri yapılan numunedir.
öö) Tahakkuka esas süre (T): Atık su arıtma bedeli tahakkukunda takvim günü esasıyla hesaplanacak süredir.
pp) Tehlikeli ve zararlı maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren, yeraltı ve yüzeysel suları kirleten, özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddelerdir.
rr) Toksik parametreler: Genel olarak endüstri esaslı faaliyetlerden meydana gelen ve tabiatta kalıcı özellik gösteren ve/veya toksik etkiler meydana getiren ağır metaller, fenol, siyanür ve benzeri parametrelerdir.
ss) Uzun mesafeli koruma alanı: Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan kara alanıdır.
şş) Yağmur suyu kanalı: Yağış sularını, yüzeysel suları ve drenaj sularını taşıyan kanaldır.
tt) Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesi; akut veya kronik hastalıklara, teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açması özelliğidir.
uu) Yetkili laboratuvar: 05/09/2008 tarihli ve 26988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında ilgili Bakanlıktan belge alan laboratuvardır.
üü) Akaryakıt dolum tesisi: Akaryakıtın depolandığı ve akaryakıt istasyonlarına taşıyacak tankerlere dolumunun yapıldığı işletme alanıdır.
vv) Akaryakıt istasyonu: Esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz, LPG, temizlik ve ihtiyari olarak bakım ile diğer asgari ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları sunan


İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 9 / 26
yerlerdir.
yy) Atık su transfer izleme sistemi (ATİS): Evsel ve/veya endüstriyel atık su taşıyan vidanjörlerin dahil olduğu online olarak atık su transferinin takip edilmesini sağlayan sistemdir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Genel hükümler
MADDE 4 - (Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 2.mad.)
(1) Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel atık suyunu kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak vermesi uygun olmayan işletme, endüstriyel atık suyunu bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla, yetkili bertaraf tesisine nakletmekle ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Buna göre;
a) Kanal bağlantı onayı aşamasında, bu yükümlülüğü yerine getireceğini gösterir proje ve belgelerini İdareye sunmayanlara kanal bağlantı görüşü verilmez.
b) İnşaatı bitmiş olan işletmelerden bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere İdarece yapı kullanma izni görüşü verilmez.
(2) Yeni faaliyete başlayan, faaliyetinde değişiklik yapan, taşınan, kapasite artırımına giden, ön arıtma tesisi arızalanan, faaliyetini geçici veya sürekli olarak durduran işletme, bu durumlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.
(3) Endüstriyel atık su deşarjı olan işletme deşarj izin belgesi almak zorundadır.
(4) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanması, kanalizasyona bağlantının mümkün olamadığı durumlarda ise atık suların işletmeye ait fosseptikte toplanması zorunludur.
(5) Kanalizasyon şebekesini tahrip edecek ve akışı engelleyecek maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez.
(6) İdare’ye ait altyapı tesislerini tahrip edenler ve akışı engelleyenler, oluşan zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamaları karşılamak zorundadır.
(7) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla atık sular; yağmur suları, soğutma suları ve az kirli sularla seyreltilemez.
(8) İşletme, bu Yönetmelik hükümleri gereği kendisine tahakkuk ettirilen atık su arıtma bedelini süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür.
(9) İdare tarafından tahakkuk ettirilen analiz, kanal katılım, atık su arıtma ve hasar bedellerinin tahsilât ve takibi ilgili daire başkanlıklarınca yürütülür.
(10) Numunelerin muhafazası, taşınması ve analizi; 10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz


Sayfa 10 / 26
Metodları Tebliği’ne ve APHA, AWWA, WEF “Standard Methods For The Examination of Water And Wastewater”, EPA gibi milletlerarası standart metotlara göre İdarece yapılır.
(11) Endüstriyel atık suyu olan işletmenin, başka bir kurum tarafından herhangi bir kararla faaliyetten men edilmesine rağmen faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde; atık suları ile ilgili işlemlerine devam edilir, ancak DİB/Atık su görüşü verilmez.
(12) İdarenin yazılı müsaadesi olmadıkça kanal şebekesinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekenin yeri değiştirilemez, bağlantı kanalı inşa edilip şebeke sistemine bağlanamaz ve kanalizasyon şebekesinden su alınamaz. Atık su kontrol çalışmaları kapsamında bu çerçevede karşılaşılan uygunsuzluklar ilgili Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir. Bununla alâkalı denetim ve yaptırımlar ilgili Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanır.
(13) Atık sularını kanalizasyon şebekesine bağlayan gerçek ve tüzel kişiler; İdarenin talep etmesi halinde kontrol bacası inşa eder. Gerçek ve tüzel kişilerce kontrol bacasının idaremiz tarafından yapılmasının talep edilmesi halinde; kazı ruhsat bedeli ve kontrol bacası bedeli tahsil edilerek ilgili şube müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.
(14) Güvenlikle ilgili gerek görüldüğü durumlarda genel kolluk kuvvetlerinden yardım talep edilir.
(15) Mevcut faaliyet tanımı içinde kalan işletmelere; isim ve unvan değişikliklerinde, faaliyet konusunu değiştirmemek kaydıyla DİB/ Atık Su Görüşü verilir.
(16) İşletmenin şahit numune alınmasını talep ettiği durumda bu numune esas numune ile aynı koruma koşulları altına alınır ve eş zamanlı olarak Bakanlıkça yetki verilen ve İdarenin uygun gördüğü laboratuvarlara tesis sahibi tarafından gönderilir. Esas numune ile şahit numune raporlarında uyuşmazlık olduğu durumlarda işletmeye ait tesisten yeni bir numune alınır ve TUBİTAK Laboratuvarına İdarenin nezaretinde gönderilir. Bu numuneye ikinci bir şahit numune alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hükümler
Kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddeler
MADDE 5 - (Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 3.mad.)
(1) İlgili mevzuatında yer alan tehlikeli, zehirli, zararlı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler, arıtma ve ön arıtma çamurları ve septikleşmiş çamurlar ile atık su şebekesini olumsuz etkileyerek fonksiyonunu azaltan veya engelleyen her türlü katı maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 11 / 26
(2) Yerel ve evsel amaçlı yapılmış kapasitesi 10.000 m3/gün ve altında olan atık su arıtma tesislerinin çalışma verimini olumsuz yönde etkileyecek olan yeni endüstriyel atık su üreticilerine ilgili Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarınca kanal bağlantı görüşü verilmez. Kanalizasyon şebeke sistemlerine yağmur suyu, sulama suyu ve özel maksatlar ile yapılmış kanalların bağlanmasına müsaade edilmez.
Ön arıtma tesisi kurulması ile ilgili esaslar
MADDE 6 - (Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 4.mad.)
(1) Atık su ön arıtma ihtiyacı olan işletmeler; kuracakları atık su ön arıtma tesisine ait iş termin planını 1 (bir) ay içerisinde İdareye sunmak zorundadır. İş termin planının süresi içerisinde sunulmaması halinde işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması talep edilir. İşletmelerin ön arıtma tesisi kurması için iş termin planını sunması halinde endüstriyel atık su debisi;
a) 50 (elli) m3/gün’e kadar olan işletmelere 4 (dört) ay,
b) 50 (elli) -100 (yüz) m3/gün olan işletmelere 6 (altı) ay,
c) 100 (yüz) m3/gün’den fazla olan işletmelere 8 (sekiz) ay süre verilir.
(2) Süresi içerisinde ön arıtma tesisinin tamamlanamaması durumunda, ilgili işletmenin gerekçesiyle birlikte ek süre talebinde bulunması ve İdarenin de uygun görmesi halinde 1 (bir) ay ilave süre verilir. Verilen ilk sürenin bitiminden itibaren atık su arıtma bedeli 2 (iki) katı olarak uygulanır.
(3) Kurulacak ön arıtma tesisi ünitelerinden en az birinin biyolojik veya ileri biyolojik olması halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarındaki sürelere 2 ( iki) ay daha ilave edilir.
(4) a) İşletmenin mevcut atık su ön arıtma tesisini tamamen kaldırıp yerine yeni atık su ön arıtma tesisi yapacağına dair müracaatta bulunması halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarına göre işlem yapılır.
b) İşletmenin mevcut atık su ön arıtma tesisinde Yönetmeliğin 13. maddesi 7. fıkrası haricinde kalan çeşitli nedenlerle revizyon yapılacağına dair müracaatta bulunması ve İdarenin de uygun görmesi halinde azami 1 (bir) aya kadar süre verilir. Dilekçe tarihi itibari ile Yönetmeliğin 11 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki 1 Numaralı formüle göre atık su arıtma bedeli 2 (iki) katı olarak uygulanır.
c) Atık su ön arıtma tesisinde verilen süre içerisinde revizyon tamamlanıp devreye alınıncaya kadar, atık suların deşarj edilmeyip taşıtılacağı hususunda 12 nci maddenin 13 üncü fıkrasında istenen evrakların İdareye sunulması halinde taşıma işlemine izin verilir.
(5) Sektörü Yönetmelik ekindeki Tablo II’de verilip “Kontrol Edilecek Atık su Parametreleri” kısmında toksik parametre içeren işletme ile karakterizasyon numunesi sonucu endüstriyel atık suyundaki toksik parametreleri deşarj şartlarını sağlamayan işletmenin, ön arıtma

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 12 / 26
tesisi kuruncaya kadar endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
(6) Atık su kaynaklanan işletmenin unvan değişikliği bu Yönetmelikte verilen süreleri ayrıca uzatmaz.
(7) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1, 2, 3 ve 4 üncü fıkralarında öngörülen süreler sonunda da deşarj şartlarını sağlayamayan işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
(8) Bu Yönetmelikteki deşarj şartlarını sağlamaması sebebiyle faaliyeti durdurulan işletmenin gerekli önlemleri aldığı gerekçesiyle İdareye müracaat etmesi halinde, alınan önlemin teknik yönden yeterliliği incelenerek, uygun görülmesi halinde işletmenin faaliyetinin durdurulması kararı kaldırılır.
(9) Sektörel olarak ön arıtma tesisi kurmak zorunda olduğu halde işletmenin, kirlilik oluşturmadığını iddia etmesi halinde analiz masraflarını karşılaması şartıyla karakterizasyon amaçlı iki numune alınır. En az 2 (iki) numuneden birinin limit üstü çıkması halinde limit üstü çıkan numunenin sonucu esas alınır. Doğru ve ideal bir karakterizasyon için numunelerin değişik zamanlarda alınması ve atık suların farklı proseslerden kaynaklanması durumunda homojen bir karışım sağlanması esastır. Her iki numunenin deşarj limitlerini sağlaması halinde periyodik denetimlere devam edilir.
Sorumlu teknik personel çalıştırma mecburiyeti
MADDE 7 - (1) Önemli kirletici kaynak olan işletme, ön arıtma tesisinden sorumlu olmak üzere atık su arıtma konusunda gerekli eğitimleri almış en az önlisans mezunu bir kişiyi sorumlu teknik personel olarak bulundurmak mecburiyetindedir.
Organize sanayi bölgeleri

MADDE 8 - (Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 5.mad.)
(1) Organize sanayi bölge yönetimleri kendilerine ait altyapı sisteminin İdareye ait kanalizasyon şebekesine bağlandığı noktada bu Yönetmelikte belirtilen deşarj şartlarını sağlamak zorundadır.
(2) Deşarj şartlarını sağlayamayan organize sanayi bölgelerinin atık sularına ilişkin atık su arıtma bedeli tahakkukunda;
a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki 3 Numaralı Formül’e göre belirlenen (K) katsayısı kullanılır,
b) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık sularının İdare kanalına bağlandığı noktadaki atık su debisi dikkate alınır,
c) Atık su arıtma bedeli bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki 1 numaralı formüle göre ardışık iki numune arasındaki gün sayısı esas alınarak hesaplanır. Ardışık alınan iki numune arasında geçen sürenin 30 (otuz) günü aşması durumunda son alınan
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 13 / 26
numunenin alındığı aya ait maksimum 30 günlük atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılır ve hesaplanan atık su arıtma bedeli Organize Sanayi Bölge Yönetimine tahakkuk ettirilir.
(3) Atık su arıtma tesisi olan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) önlemsiz deşarjın tespit edilmesi durumunda;
a) Atık su arıtma bedeli bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki 2 numaralı formüle göre hesaplanır ve hesaplanan atık su arıtma bedeli organize sanayi bölge yönetimine tahakkuk ettirilir.
b) AAB’ye esas teşkil edecek endüstriyel atık su debisi, önlemsiz deşarjın başladığı ve durdurulduğu saat/gün arasındaki debi farkı esas alınarak uygulanır.
c) AAB’ye esas teşkil edecek Kmax değeri için bu Yönetmeliğin ekinde sunulan Tablo II’de belirtilen Organize Sanayi Bölgeleri kısmındaki Kmax esas alınır.
İçme suyu havzalarındaki faaliyetler

MADDE 9 - (Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 6.mad.)
(1) İçme suyu havzalarındaki faaliyetlerin uygulama esasları;
a) Mutlak koruma alanlarında hiçbir faaliyete izin verilmez.
b) Kısa mesafeli koruma alanlarında endüstriyel atık suyu bulunan faaliyetlere ve İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’nde izin verilen faaliyetler dışındaki yeni faaliyetlere müsaade edilmez.
c) Orta mesafeli koruma alanlarında;
1) İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.9.d.3 maddesinde belirtilen faaliyetlere izin verilmez.
2) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinin 1 inci alt fıkrasında belirtilen faaliyetler dışında olup; endüstriyel atık su kaynaklanmayan faaliyetler ile endüstriyel atık suyu olup da deşarj şartlarını sağlayarak havza dışına taşıyan kanalizasyon şebekesine bağlı veya fosseptiği olan ya da endüstriyel atık sularını hiçbir şekilde deşarj etmeyip devridaimli olarak kullanan tesislerdeki mevcut faaliyetlere izin verilir.
ç) Uzun mesafeli koruma alanlarında;
1) İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’nin 6.9.d.4 maddesinde yasaklanan faaliyetlere izin verilmez.
2) İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’nin 6.9.d.4 maddesinde belirtilen faaliyetler dışında olup; endüstriyel atık su kaynaklanmayan faaliyetler ile endüstriyel atık suyu olup da deşarj şartlarını sağlayarak havza dışına taşıyan kanalizasyon şebekesine bağlı veya foseptiği olan ya da endüstriyel atık sularını hiçbir şekilde deşarj etmeyip devridaimli olarak kullanan tesislerin faaliyetlerine izin verilir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 14 / 26
3) Yönetmeliğin 9-(1)-ç-1 maddesinde belirtilen faaliyetleri yürüten işletmelerden bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İdareden olumlu atık su görüşüne sahip olanlar müktesep hak kapsamında değerlendirilir.
(2) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bendinde yer alan faaliyetler ile (c) ve (ç) bentlerinin 1 inci alt fıkralarında belirtilen faaliyetlerin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
(3) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinin 2 nci alt fıkrasında belirtilen faaliyetler için DİB ve Atık Su Görüşü müracaatında bulunan işletmeye faaliyetinin 25/05/2006 tarihinden önce mevcut olduğunun belgelemesi veya bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İdare tarafından verilmiş DİB / Atık Su Görüşüne sahip olması halinde DİB veya Atık Su olumlu görüşü verilir.
(4) İçme Suyu havzalarındaki alıcı ortama arıtılsa dahi endüstriyel atık su deşarjı yapılamaz ve deşarj yaptığı tespit edilen işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
(5) Bu yönetmelik kapsamında izin verilmeyen faaliyetlerle ilgili olarak; İstanbul il sınırları dışındaki alanlarda mevcut Çevre Düzeni Planları ve/veya bu planlara istinaden hazırlanan İmar Planları ve/veya İSKİ Görüşlü İmar Planları esas alınır.
(6) Herhangi bir koruma alanında yasaklanmış faaliyete rezervuara daha yakın koruma alanlarında da izin verilemez. Herhangi bir koruma alanında izin verilen faaliyete rezervuara daha uzak koruma alanlarında da izin verilir.
(7) Tamamen veya kısmen dere işletme bandı içerisinde kalıp 16/01/2013 tarihli ve 2 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı ile tadil edilen İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliğinin yürürlük tarihi olan 24/01/2013 tarihinden önce faaliyette olan işletmelerden; atık suları kanalizasyon şebekesine bağlı olanlara faaliyet konusunu değiştirmemek ve atık sularına önlem almak şartıyla, kamulaştırma yapılana kadar DİB ve Atık Su olumlu görüşü verilir, kanalizasyon şebekesine bağlı olmayan işletmelere ise atık suları için tedbir aldırılır, DİB ve Atık Su olumlu görüşü verilmez.
Deşarj izin belgesi (DİB) ve Atık Su görüşü ile ilgili usul ve esaslar
MADDE 10 - (Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 8.mad.)
(1) Bu yönetmelik kapsamındaki şartları sağlayan işletmelere endüstriyel atık suları için Deşarj İzin Belgesi verilir. Deşarj İzin Belgesi atık su olumlu görüşü yerine geçer. Deşarj İzin Belgesi’nin geçerlilik süresi 5 (Beş) yıl olup bu yönetmelikten önce alınan Deşarj İzin Belgeleri, belgenin alındığı tarih itibariyle 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde yer alan işletmelere DİB/Atık Su görüşü verilmez.
(2) a) Deşarj İzin Belgesi ve Atık Su Görüşü talebinde bulunan işletme tarafından;
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 15 / 26
1) Müracaat Formu,
2) Önemli kirletici kaynak olup ön arıtma tesisi bulunan işletmeler için sorumlu teknik personelin sorumluluk sözleşme belgesinin aslı ve atık su arıtma konusunda eğitim aldığına dair belge,
3) Ön arıtma tesisi varsa arıtma tesisi projesi,
4) Atık su arıtma bedeli borcunun olmadığını veya taksitlendirildiğini gösterir belge,
5) Kanal Katılım Bedellerinin ödendiğine dair yazı,
6) Ön arıtma tesisi bulunması halinde bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 11 inci fıkrasında belirtilen belgeler;
ile birlikte İdareye müracaat edilir.
b) Ön arıtma tesisi mevcut olan ya da endüstriyel atık su taşıtma koşullarını sağlayan ancak Deşarj İzin Belgesi olmayan işletmeler tarafından; DİB almak için yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendindeki belgelerle birlikte 60 ( altmış ) gün içinde İdareye müracaat edilir.
(3) İşletmenin deşarj şartlarını sağlayıp sağlamadığını tespit için ön arıtma tesisi çıkışından farklı günlerde iki numune alınır. Bu numunelerin analiz sonuçları ortalamasının deşarj limitlerini sağlaması durumunda Deşarj İzin Belgesi verilir. Sağlamaması durumunda ise yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 7 nci fıkrasına göre işlemlere devam edilir.
(4) Deşarj İzin Belgesi işlemleri için işletmeden alınan tüm numunelerin analiz ücretleri ilgili işletmeden tahsil edilir.
(5) a) Endüstriyel atık su kaynaklanmayan, çeşitli teknolojilerden faydalanarak tesis içi önlem alarak endüstriyel atık sularını devridaimli kullanan, kanalizasyon şebekesine hiçbir endüstriyel atık su deşarjı olmayan işletmelere talep etmeleri halinde endüstriyel atık su deşarjı olmadığını bildirir atık su olumlu görüşü verilir.
b) Sektör/alt sektör olarak metal son işlemler ve plastik işleme endüstrisinde faaliyet gösteren tesislerden kaynaklanan endüstriyel atık suların devridaimli kullanılacak olması durumunda TÜBİTAK veya Teknik Üniversitelerden alınacak raporun İdareye sunulması istenir.
(6) Deşarj İzin Belgesi (DİB)’ne sahip olup mevcut adresindeki faaliyetine unvan değiştirerek devam eden işletmenin başvurusu neticesinde yapılacak incelemede, işletmenin üretim miktarı, proses akışı ve faaliyeti konusunda herhangi bir değişiklik yapılmadığının tespiti halinde DİB analiz ücreti tahsil edilmez.
(7) İlgili belediyesinden çalışma ruhsatı alma sürecinde olup, henüz faaliyete geçmemiş olan işletme/işletme adayları, DİB/Atık Su Görüşü kapsamında değerlendirilmek üzere İdareye müracaat etmek zorundadır. Sektörü itibari ile faaliyetinden endüstriyel atık su kaynaklanmayacak olan işletmelere faaliyete geçtiğinde yeniden müracaatı şartıyla ve bunun dışındaki atık su üreticilerine sektör ve literatür bilgileri doğrultusunda alacağı önlemler yazı ile
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 16 / 26
bildirilerek ön görüş yazısı verilir. İşletmelerin faaliyete geçmesine müteakiben bu Yönetmelik hükümleri çerçevesindeki DİB/Atık Su Görüşü işlemleri yeniden başlatılır.
Atık su arıtma bedeli (AAB) uygulaması
MADDE 11 -(Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 9.mad.)
(1) Debimetre kurulu olan işletmelerde; atık su arıtma bedeli uygulamalarında ortalama debi değeri esas alınır.
(2) Atık su Arıtma Bedeli aşağıdaki 1 Numaralı formüle göre hesaplanır.
(3) Ön arıtma tesisi olduğu halde endüstriyel atık suların arıtılmadan İdareye ait kanalizasyon şebekesine direkt deşarj edildiğinin tespit edildiği durumlarda, Atık Su Arıtma Bedeli (AAB) aşağıdaki 2 Numaralı formüle göre hesaplanır:
2 Numaralı Formül: AAB = (T x B x Kmax x QEndüstriyel) + ( KSUBSanayi x 100 x Kmax)
(4) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 7 nci fıkrası gereği atık su arıtma bedeli tahakkuku hesaplanırken Yönetmelik ekinde sunulan Tablo II’de yer almayan sektörler için Atık su ya Ait Kirlilik Katsayısı (K) değeri, aşağıdaki 3 Numaralı Formüle göre hesaplanır.
3 Numaralı Formül: K= (Cn - Ct) / Ct
Burada K Katsayısı minimum 2, maksimum 6 olarak alınır.
(5) Hazır beton üretim tesisleri haricindeki ön arıtma tesisi kurma yükümlülüğü olmayan işletmelere atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılmaz.
(6) Atık su arıtma bedeli tahakkuku; İdare veya diğer resmi kurumlar tarafından işletmeden atık su kaynaklandığına dair yapılan ilk tespit tarihinden itibaren başlatılır ve işletmenin atık suları ile ilgili önlem aldığını İdareye bildirdiği veya önlem alındığının İdarece tespit edildiği tarihte durdurulur.
(7) İdare tarafından faaliyetinin durdurulması talep edilen işletmenin faaliyetinin ilgili kurum tarafından durdurulduğunun bildirilmesi halinde işletme incelenir. Yapılan incelemede işletmenin faaliyetinin fiilen sonlandığı tespit edilirse, atık su arıtma bedeli tahakkuku da durdurulur. Aksi halde AAB tahakkuku devam eder ve faaliyette olduğu ilgili birimlere yazılı olarak bildirilir.
(8) AAB borcu olan işletmenin faaliyetten men kararı kaldırılmaz. AAB borcunun 60 (altmış) gün içinde ödenmemesi halinde işletmenin şebeke suyunun kesilmesi ilgili birimden talep edilir.
1 Numaralı Formül: AAB = T x B x Kmax x QEndüstriyel
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 17 / 26
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Kontroller İle Uygulanacak Müeyyidelere İlişkin Hususlar
Denetim ile ilgili usul ve esaslar
MADDE 12 - (Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 10.mad.)
(1) İşletmeler, İdarenin yetkili personelinin ilgili tesiste inceleme, denetim, numune alma ve benzeri görevlerini yapmalarına engel olamaz.
a) Engel olması durumunda işletme yazı ile ikaz edilir.
b) İdare, yetkili personelinin görevlerini yapmalarına tekrar engel olunması halinde işletmenin faaliyetinin tamamen durdurulmasını yetkili kurumdan talep eder.
(2) İşletmeden kaynaklanan endüstriyel atık suların birden fazla bağlantı hattı ile kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesi halinde her bir deşarj noktası ayrı değerlendirilir.
(3) Ön arıtma tesisi kurma yükümlülüğü olan işletmelerden; atık suları toksik parametre ihtiva edip endüstriyel atık su debisi 50 m3/gün (günlük elli metreküp) ve üzeri olanlar ile atık suları toksik parametre ihtiva etmeyip endüstriyel atık su debisi 200 m3/gün (günlük iki yüz metreküp) ve üzeri olanlar, ön arıtma tesisinin kurulması için verilen süre içerisinde kompozit numune alma ve debimetre cihazı kurmak zorundadır.
a) Debimetre olmadığı durumda; iki teknik eleman tarafından literatür bilgileri, mevcut makine grupları, tesisin atık su üreten bölümünün fiili durumu, su tüketim miktarları ve firma beyanları dikkate alınarak endüstriyel atık su debisi ayrıntılı olarak hesaplanır.
b) Evsel ve endüstriyel atık suların birlikte olduğu durumlarda toplam debi endüstriyel debi (QEndüstriyel) olarak kabul edilir.
(4) Ön arıtma tesisi mevcut olan işletmelerden, atık suları toksik parametre ihtiva edip endüstriyel atık su debisi 50 m3/gün (günlük elli metreküp) ve üzeri olanlar ile atık suları toksik parametre ihtiva etmeyip endüstriyel atık su debisi 200 m3/gün (günlük iki yüz metreküp) ve üzeri olanlar 3 (üç) ay içerisinde kompozit numune alma ve debimetre cihazı kurmak zorundadır.
(5) İdarenin gerek görmesi halinde sanayi bölgesi/sanayi sitesi yönetimleri İdareye ait kanalizasyon şebekesine deşarj noktasında 3 (üç) ay içerisinde kompozit numune alma ve debimetre cihazı kurmak zorundadır.
(6) İdarenin Sürekli Endüstriyel Atık Su İzleme Sistemi ile ilgili kendi altyapısını tamamlaması halinde; debisi 250 m3/gün ve üzeri olan işletmeler ile İdarenin gerek gördüğü diğer işletmeler Sürekli Endüstriyel Atık Su İzleme Sistemi’ni bir yıl içerisinde kurmak zorundadır. Mevcut Sürekli Endüstriyel Atık Su İzleme Sistemi’nin arızalanması durumunda arızanın giderilmesi için işletmeye en fazla 2 (iki) ay süre verilir.
(7) Kompozit numune alma cihazı, debimetre cihazı ve Sürekli Endüstriyel Atık Su İzleme Sistemi’nin denetimi/kontrolü İdareye aittir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 18 / 26
(8) pH parametresi atık suyu olan bütün sektörlerde ve atık su kaynağında ölçülür ve ölçüm sonuçlarının deşarj limitlerini sağlaması zorunludur.
Ön arıtma tesislerinde pH limitlerini sağlamayan arıtılmış endüstriyel atık sular kanalizasyon şebekesine deşarj edilemez ve tedbir alınması için işletmeye tutanakla mahallinde en fazla 2 (iki) gün süre verilir. Gerekli önlemlerin alındığı bildirilen işletmeye kontrol önceliği verilir.
Verilen süre sonunda pH parametresinin deşarj limitlerini sağlamaması halinde, işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir ve gerekli önlemi aldığı tespit edilinceye kadar yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 inci fıkrasında düzenlenen 1 numaralı formüle göre tespit tarihinden itibaren AAB tahakkuku başlatılır.
Sürekli deşarjı olan ön arıtma tesislerinde ise ardışık yapılan iki incelemede de pH parametresinin deşarj limitlerini sağlamaması halinde, işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir ve gerekli önlemi aldığı tespit edilinceye kadar yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 inci fıkrasında düzenlenen 1 numaralı formüle göre tespit tarihinden itibaren AAB tahakkuku başlatılır.
(9) Numune alma işlemi;
a) Kmax 5, 6 olup debisi 1 (bir) m3/gün ve üzeri olan işletmelerden azami 2 (iki) ayda bir,
b) Kmax 5, 6 olup debisi 1 (bir) m3/gün’ün altında olan işletmeler ile Kmax 1, 2, 3, 4 olup debisi 5 (beş) m3/gün ve üzeri olan işletmelerden azami 3 (üç) ayda bir,
c) Kmax 1, 2, 3, 4 olup debisi 5 (beş) m3/gün’ün altında olan işletmelerden azami 4 (dört) ayda bir olarak uygulanır.
ç) Denetime gidildiği halde Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 9 uncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde numune alınamaması durumu gerekçeleriyle birlikte inceleme tutanağına kaydedilir. İşletmeden alınan ilk numune ile ikinci numune arasındaki sürenin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 9 uncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreleri aşması durumu müeyyide uygulanmasına engel teşkil etmez.
(10) İşletmenin atık suları ile ilgili olarak, İdarenin gerek duyması halinde kanal görüntüleme vb. teknolojik imkanlardan da yararlanılarak işletmenin atık sularının bağlı olduğu kanalda gerekli inceleme yapılarak inceleme sonucuna göre işlem yapılır.
(11) Ön arıtma tesisi olan işletme; denetim esnasında arıtma tesisinden çıkan çamurların susuzlaştırılması ile ilgili olarak önlem almakla ve bertaraf tesisi işletmesi ile yapmış olduğu protokolü, ilgili taşıma belgelerini denetim personeline ibraz etmekle yükümlüdür.
Ön arıtma tesisi kaynaklı çamur önlemi yetersizliğinde işletmeye tutanakla mahallinde azami 5 (beş) gün süre verilir.
(12) Sülfat parametresi için işletmenin talep etmesi ve parsel bacasının mevcut olması halinde atık suyunun kanalizasyon şebekesine bağlandığı nihai noktadan, parsel bacasının mevcut
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 19 / 26
olmaması halinde ise atık suyunun kanalizasyon şebekesine bağlandığı nihai noktadan önce evsel atık su ve arıtılmış atık suyun homojen olarak karıştığı uygun bir noktadan numune alınır ve bu numuneye göre işlem yapılır.
(13) Endüstriyel atık suların kaynağında arıtılması esas olmakla birlikte, endüstriyel atık su debisi 3 (üç) m³/gün’ün altında olan işletmenin talep etmesi halinde;
a) Taşıma yapılacak arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesisi işletmesi ile yapılan Sözleşme Belgesini,
b) Taşımaya ait atık su sevk ve kabul pusulası, teslim tesellüm ve bu konu ile ilgili düzenlenen belgeleri,
c) Taşıma yapılacak arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesisine ait Deşarj İzin Belgesi ve/veya Çevre İzin Belgesi’ni,
İdareye sunması halinde endüstriyel atık suların taşınacağı tankların sızdırmaz olması şartıyla endüstriyel atık sularının arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesislerine taşınarak arıtılmasına ve/veya bertarafına izin verilir.
İdarenin Atık Su Transfer İzleme Sistemi ile ilgili kendi altyapısını tamamlamasını müteakiben endüstriyel atık su taşıma yapacak araçların sisteme kayıtlı olma şartı aranır.
(14) İş makineleri, temizlik araçları ve her türlü taşıtın yıkandığı liftsiz üst yıkamacıların kanala deşarj öncesi ızgara ve çöktürme rögarı yapmaları zorunludur.
(15) Blok mermer kesimi yapan işletmeler dışındaki küçük mermer işleme atölyeleri çamur önlemi almak zorundadır.
(16) Kum yıkama ve hazır beton üretim tesisleri çamur önlemi almak zorundadır.
(17) Yemek üretim işletmeleri ile liftli yıkamacılar yağ tutucu kurmak zorundadır.
(18) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 14, 15, 16 ve 17 inci fıkralarında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işletmeye en fazla 3 (üç) ay süre verilir. Bu işletmeler ile halı, çamaşır yıkama atölyeleri ve tekstil yıkama işletmelerinden kot yıkama işletmeleri hariç ön arıtma tesisi kurmaları istenmez.
(19) Atık su toplama havzasında veya içme suyu havzasında yer alıp atık suları kanalizasyon şebekesi vasıtasıyla içme suyu havzası dışına taşınan ve debisi 3 (üç) m3/gün’ün altında sadece konvansiyonel parametreleri ihtiva eden işletmelerden atık su ön arıtma tesisi istenmez.
(20) Bu Yönetmelik hükümlerine göre süre verilmesi gereken durumlarda 15 (on beş) güne kadar olan süreler tutanakla mahallinde verilir.
(21) Endüstriyel atık suyu 0,2 m3/gün veya daha az olup su perdesi, tel çekme, serigrafik, emprime ve matbaa baskı, deterjan, kozmetik, bazik yağ alma, vibrasyon, tekstil ve tekstil
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 20 / 26
aksesuarları boyama, oluklu mukavva, klişe açma, yapıştırıcı (tutkal ve reçine) ve cam işleme alanında faaliyet gösteren işletmelerden, pH şartını sağlaması koşuyla bu Yönetmelikte istenen önlemler istenmez.
Müeyyideler
MADDE 13 – (Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 11.mad.)
(1) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3, 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi veya bu cihazların çalışmaması durumunda ilgili işletmeye atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılır. Organize Sanayi Bölgeleri’ne yapılacak AAB tahakkuklarında ise bu Yönetmeliğin ekinde sunulan Tablo II alt sektör Organize Sanayi Bölgeleri kısmındaki Kmax değeri esas alınır.
(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi veya bu cihazların çalışmaması durumunda işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
(3) Yönetmeliğin 10 uncu Maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine göre süresi içerisinde DİB başvurusunda bulunmayan işletmeler ilgili kurumlara yazı ile bildirilir. 12 nci Maddesinin 18 inci fıkrasına göre verilen süre sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 13 üncü fıkrasına göre atık su taşıma belgelerini ibraz etmeyen işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
(4) İdarenin İstanbul il sınırları dışındaki sorumluluk alanlarında atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılmaz. Bunun yerine gerekli müeyyidelerin uygulanması için yetkili kuruma ve atık su altyapı tesisleri yönetimine bildirilir.
(5) Ön arıtma tesisi olmaması durumunda;
a) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında düzenlenen 1 Numaralı Formüle göre tespit tarihinden itibaren atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılır.
b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına göre verilen süre sonunda işletmenin ön arıtma tesisini kurmaması durumunda, işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
c) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre verilen süre sonunda işletmenin ön arıtma tesisini tamamlayamaması durumunda işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
(6) Ön arıtma tesisi olduğu halde endüstriyel atık suların arıtılmadan kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesi durumunda;
a) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenlenen 2 Numaralı Formüle göre tespit tarihinden itibaren atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılır.
b) Endüstriyel atık suyunda toksik parametre ihtiva eden işletmeler ön arıtma yapmadan atık sularını deşarj etmeleri durumunda endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 21 / 26
durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. Bunun dışında kalan işletmelere 2 (iki) aya kadar süre verilir. Bu süre sonunda ön arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise; işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
c) Endüstriyel atık suları için bu Yönetmelikte belirtilen önlemleri almış ancak aynı yıl içerisinde alınan önlemlere uymaksızın 3 (üç) kez deşarj yaptığı tespit edilen işletmenin DİB/Atık Su Görüşü iptal edilir ve ilgili kurumlara bildirilir.
(7) Ön Arıtma Tesisi Olduğu Halde Deşarj Limitlerinin Sağlanamaması Durumunda;
a) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında düzenlenen 1 Numaralı formüle göre ardışık iki numune arasındaki gün sayısı esas alınarak atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılır. Alınan iki numune arasında geçen sürenin 30 (otuz) günü aşması durumunda son alınan numunenin alındığı aya ait maksimum 30 günlük atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılır.
b) İki numunenin ortalamasının limitleri sağlamaması halinde işletmeye limitleri sağlamayan parametrelerle birlikte yapılacak atık su arıtma bedeli tahakkuku bildirilir.
c) İkinci ardışık numunelerin ortalamasının deşarj limitlerini sağlamaması halinde (a) ve (b) bendindeki işlemler uygulanır. Üçüncü ardışık iki numunenin analiz sonuçları ortalamasının da deşarj limitlerini sağlamaması halinde son alınan numune analiz sonucuna bakılır. Bu numunenin analiz sonucunda parametrelerin tamamının limit altı olması halinde farklı günlerde iki numune alma işlemi bir kez daha tekrarlanır. Deşarj limitlerinin sağlanamaması halinde atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılır ve endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
ç) İşletmenin ön arıtma tesisinde revizyon yapacağı gerekçesiyle birlikte ek süre talebinde bulunması ve İdarenin de uygun görmesi halinde 3 (üç) aya kadar süre verilir. Süre sonunda deşarj limitleri sağlanamazsa işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
(8) Ön arıtma tesisinden kaynaklanan çamurun susuzlaştırılması ve bertarafı ile ilgili bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 11 inci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin atık su üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. Arıtma çamurlarının bertarafına ilişkin ilgili kuruma yazı ile gerekli bildirimler yapılır.
(9) İşletme sahasında ya da çevresinde yapılan incelemelerde atık suların önceden önlemsiz deşarj edildiğinin tespiti durumunda (pH ölçümü, gözlem, resim, video vb.) işletmenin endüstriyel nitelikli atık sularını önlemsiz olarak deşarj ettiği kabul edilir, Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenlenen 2 numaralı formüle göre T: (1) bir günlük atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılır ve yazı ile ikaz edilir. Aynı durumun tekraren tespit edilmesi halinde işletmenin atık su üreten bölümün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ
Sayfa 22 / 26
MADDE 14-(Degişik:13.06.2023 tarih, 13 sayılı G.G.K Yönetmeliğin 12.mad.)
(1) Renk takibi yapılacak olan işletmeler ile Tablo I’de yer alan KOİ ve Toplam N’daki kısıtlamalar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra uygulanır.
(2) Endüstriyel nitelikli atık suların İstanbul İl sınırları içinden veya dışından Deşarj İzin Belgesi/Çevre İzin Belgesine sahip atık su arıtma tesisleri ve/veya bertaraf tesislerine vidanjör marifetiyle taşıtılmasına vidanjörlerin Atık Su Transfer İzleme Sistemine (ATİS) dahil olması şartı ile müsaade edilir. Aksi halde mevcut durum ilgili kurumlara yazı ile bildirilir.
(3) Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrası ile 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki uygunsuzlukların tespiti halinde işletmenin endüstriyel atık su üreten bölümünün faaliyetten men edilmesi talep edilir.
(4) Atık su yönünden İdaremizce faaliyetten men kararı verilen işletmelerin en geç 30 gün içerisinde şebeke suyunun kesilmesi ilgili birimden talep edilir. İşletmenin endüstriyel atık suları ile ilgili önlemleri aldığının tespiti halinde şebeke suyu hizmetinin verilmesi ilgili birimden talep edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda uygulanacak hükümler
MADDE 15 - Bu Yönetmelikte açıklanmayan hususlarda ilgili Bakanlıkların yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 16 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; 24.11.2010 tarih ve 15 sayılı Genel Kurul kararı ile tadilen kabul edilerek 05.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 - Bu Yönetmelik İSKİ Genel Müdürü tarafından

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0