İZSU ATIKSULARIN KANALİZASYON  ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

 

İÇİNDEKİLER

 

I. BÖLÜM

GENEL

 

MADDE 1 – Amaç ve Kapsam

MADDE 2 – Tanımlar

MADDE 3 – İlkeler

 

II. BÖLÜM

YASAKLAR VE KISITLAMALAR

 

MADDE 4 – Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ile ilgili Kısıtlamalar

MADDE 5 – Şehir Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı ve Alıcı Ortama Deşarj İle İlgili Yasaklar

MADDE 6 – Şehir Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı İle İlgili Özel Yasaklar

MADDE 7 – İstisnai Durumlar

 

III. BÖLÜM

ŞEHİR ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNDEN YARARLANMA VE

ALICI ORTAMA BOŞALTMA KOŞULLARI

 

MADDE 8 – Şehir Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma ve Alıcı Ortama Boşaltma Koşulları

MADDE 9 – Kanalizasyona Bağlantı Ruhsatı ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi

MADDE 10 – Bağlantı Kanalları

 

IV. BÖLÜM

ŞEHİR ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE VE ALICI ORTAMA DEŞARJ KOŞULLARI

 

MADDE 11 – Ön Arıtma Gereği

MADDE 12 – Parsel Drenaj Sistemlerine Ait Teknik Kurallar

MADDE 13 – Yüzer Madde Tutucular

MADDE 14 – Ön Arıtma Tesisleri

MADDE 15 – Parsel Atıksu Tesislerinin Kontrolü

MADDE 16 – Belgeleme Yükümlülüğü ve Denetim Esasları

MADDE 17 – Kontrol Düzeni

MADDE 18 – Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Atıksu Kaynaklarının

                      Uyacağı Koşullar

MADDE 19 – Numune Alma ve Analiz Yöntemleri

 

V. BÖLÜM

KİRLİLİK ÖNLEM PAYI VE ALTYAPI KATILIM PAYI

 

MADDE 20 – Kirlilik Önlem Payı ve Altyapı Katılım Payı

MADDE 21 – Şehir Atıksu Altyapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde “Kirletme Yasağı” Kapsamına Giren Davranışlar

VI. BÖLÜM

CEZAİ YAPTIRIMLAR VE UYGULAMA ESASLARI

 

MADDE 22 – Cezai Yaptırımlar

MADDE 23 – Önlemler

MADDE 24 – Önlemlerin Uygulama Esasları

MADDE 25 – Giderim

MADDE 26 – Acil Durum

 

GEÇİCİ MADDE 1 – 13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 2 – 13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YENİ GEÇİCİ MADDE 1 –   13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

 

MADDE 27 – Yürürlük

 

MADDE 28 – Yürütme

 

EK.1: TABLO 1 –   13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

 

EK.2: TABLO 2  – 13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

 

 

I.BÖLÜM

 

GENEL

 

AMAÇ VE KAPSAM

 

MADDE – 1

Bu Yönetmelik, atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmalarına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ve uygun alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler.

 

2560/3009 sayılı Kanunla tanımlı ve sınırlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanı içinde kalan halen mevcut ve yeni kurulacak olan tüm atıksu kaynakları bu Yönetmelik kapsamındadır.

 

TANIMLAR

 

MADDE – 2

Alıcı Ortam: Atıksuların yasa, yönetmelikler ve teknik usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.

 

Arıtma Çamuru: Arıtma tesislerinden yada fosseptiklerden çıkan, değişik ölçüde katı madde içeren sulu, katı madde süspansiyonlarıdır.

 

Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı ortamlarda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamın doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açan organik ve inorganik katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle enerjileri ifade eder.

 

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sular ile yapılaşmamış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden (cadde, otopark vb.) yağışlar sonucu gelen suları ifade eder.

 

Atıksu Kaynaklar: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksu üreten konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, tarım alanları, şehir bölgeleri, tamirhaneler, atelyeler, hastaneler ve benzeri kurum kuruluş ve işletmeleri ifade eder.

 

Atıksu Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin birkısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder. Bir diğer tabirle de atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirletici özelliklerini müsaade edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.

Atıksu Arıtma Tesisi: Atıksuların alıcı ortama boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla, İZSU’nun kuracağı veya kirletici kaynaklardan İZSU’ca kurulması istenecek her türlü tesislerdir.

 

Atıksu Depolama Tankı: Atıksuların toplandığı ve dengelendiği teknik usullere uygun hazırlanmış fenni çukurları ifade eder.

 

Atıksu Toplama Havzası: Atıksuların alıcı ortama verilmeden önce ilgili mühendislik çalışmalarında belirlenen sınırlar dahilinde toplandıkları alandır.

 

Bağlantı Kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası ile atıksu kanalı arasındaki mülk sahibine ait kanalı ifade eder.

 

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi: İZSU tarafından düzenlenen ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve / veya alıcı ortama boşaltma koşullarını belirleyen belgedir.

 

Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tümünü ifade eder.

 

Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

 

Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen su hacmidir.

 

Evsel Atıksu: Konutlardan, yerleşim bölgelerinden, işletmelerin sosyal tesislerinden kaynaklanan ve insanların yaşam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan sulardır.

 

Endüstriyel Atıksu: Endüstrilerden, imalathanelerden, küçük ticari işletmelerden ve küçük sanayi sitelerinden kaynaklanan evsel atıksu haricindeki her türlü üretim ve yıkama sonucu oluşan sulardır.

 

Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların gelişimlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü ifade eder.

 

Fekal Kirlenme: Bir su kitlesinin insan veya sıcak kanlı hayvanların dışkılarının bulaşması sonucunda, dışkı kaynaklı kirleticilerle kirletilmesidir.

 

İdare (İZSU): Bu Yönetmelikte adı geçen İdare İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüdür.

 

Kanalizasyon Şebekesi: Ayrık sistemde evsel ve / veya endüstriyel, bileşik sistemde ise tüm atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesisleri içeren birbirleri ile bağlantılı boru yada kanal sistemlerini ifade eder.

 

Kanalizasyona Bağlantı Ruhsatı (İzni): İZSU tarafından düzenlenen ve evsel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma koşullarını belirleyen belgeler, bağlantı ruhsatını ifade eder.

 

Kirlilik Önlem Payı: Proses atıksuyu olan işletme/endüstrilerin, İZSU/alıcı ortam standartlarını aşan kirlilik deşarj ettiği veya ön/tam arıtma tesisi kuran işletme/endüstrilerin atıksularını by-pass yaptığı tesbit edildiğinde işletme/endüstri’ye İZSU’ca tahakkuk ettirilen paydır.

 

Kontrol Bacası: Numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek ve kanal bakımını yapabilmek için içine girilebilir özel tipleri, İZSU’ca belirlenecek bacalardır.

 

Kuşaklama Kanalı: Baraj, göl ve körfezleri korumak amacı ile çevreden gelen suların kıyı boyunca toplandığı kanalı ifade eder.

 

Kompozit Numune: Evsel ve endüstriyel atıksularda belirli zaman aralıklarında debileri ile orantılı alınarak oluşturulan karışık numunedir.

 

Önemli Kirletici Kaynaklar: Her atıksu havzasında atıksu debisi veya herhangi parametre itibarı ile (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü o havzada kanalizasyon şebekesinin taşıdığı toplam debi veya kirletici yükünün %1’inden fazla veya endüstriyel atıksu debisi 50 m3/gün ve daha fazla olan endüstri atıksu kaynaklarını ifade eder.

 

Önemsiz Kirletici Kaynaklar: Atıksu debisi veya herhangi bir parametre itibarı ile kirletme yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1’inden düşük veya 50 m3/gün’den daha az debideki endüstriyel atıksu kaynaklarını ifade eder.

 

Ön Arıtma Tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir taşıma aracı ile tekil, ortak veya kamuya ait arıtma veya bertaraf tesisine taşınmasından önce, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile İZSU tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisini ifade eder.

 

Parsel Bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında İZSU’ca tespit edilecek özel tiplerine göre inşaa edilecek bacalardır.

 

Parsel Atıksu Drenaj Tesisi: Atıksuların parsel içinde toplanması, ön işlemi, kontrolü ve şehir kanalizasyonuna bağlantısını sağlayan sistemi ifade eder.

 

Şehir Atıksu Altyapı Tesisleri: Şehirde oluşan atıksuları toplamak, iletmek ve arıtmak amacı ile inşaa edilen yapıları ifade eder. Bunlar özellikle kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu kanalları, atıksu terfi merkezleri, yağmur suyu yan savakları, yağmur suyu geciktirme hazneleri, yağmur suyu arıtma havuzları, atıksu arıtma tesisleri, atıksu bertaraf amacı ile kullanılan açık ve kapalı hendeklerle su altı hatlarını ifade eder.

 

Taşınmaz: Atıksuyun oluştuğu, bir parsel içindeki arsa, konut, işyeri veya sanayi tesisidir.

 

 

Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite kanserojen etki yapan biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren yer altı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddelerdir.

 

Yağmur Suyu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon sistemlerinde yağış suları, yüzeysel sular, drenaj suları ile sıcaklığı (40 0C) dışında başka kirletici unsur içermeyen soğutma sularını taşıyan kanalları ifade eder.

 

Zehirlilik: Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyonundan fazla olarak alıcı ortamda bulunması ile çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesi, akut veya kronik hastalık ve ölümlere yol açması özelliğidir.

 

İLKELER

 

MADDE – 3

Bu yönetmelik aşağıda belirlenen genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

 

 1. Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması işbu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde bir hak ve zorunluluktur. Atıksular kesinlikle çevreye boşaltılamaz.

 

 1. Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez.

 

 1. Her türlü atıksu kaynağı, kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanması ile atıksularının kanalizasyon şebekesi ve alıcı ortama boşaltılmasından doğacak zararların giderilmesi hususundaki tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

 

 1. Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi yada vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılması için;
 • Kanalizasyon şebekesinin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,
 • Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması,
 • Kanalizasyon Şebekesinin bağlandığı arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,
 • Bir klasik biyolojik arıtma tesisinde arıtılmayacak maddeler içermemesi,
 • Atıksu  arıtma tesisinde oluşacak çamur vb. atıkların uzaklaştırılmasını, kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmasına neden olmaması gerekir.

 

 1. Endüstriyel atıksu hacminin ve kirlilik yüklerinin kaynakta azaltılmasına yönelik her türlü önlem teşvik edilir.

 

 1. Her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurlarının alıcı su ortamlarına ve kanalizasyona boşaltılması yasaktır.

 

 

 

 1. İZSU;  kuruluş yasası hükümlerine göre, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının (deniz, göl, akarsu ve yer altı suları)  kullanılmış sular ve endüstri atıkları ile kirletilmemesi için mevcut tüm endüstri kuruluşlarının gereken arıtma tesislerini kurmalarını öngörür ve madde 11 hükümlerine göre zorunlu kılar. Ayrıca, tüm endüstri/ işletmeler bu tesisleri çalıştırmak ve arıtma tesisi çıkış suyu değerlerini İZSU/alıcı ortam standartlarına indirmek ve sağlamakla yükümlüdürler.

 

 1. Proses atıksuyu olan işletme/endüstriler, İZSU’ca tahakkuk ettirilen Kirlilik Önlem Paylarını (KÖP) ödemekle yükümlüdürler.

 

 

II. BÖLÜM

 

YASAKLAR VE KISITLAMALAR

 

Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ile İlgili Kısıtlamalar

 

MADDE – 4

 

Atıksuların şehir kanalizasyon şebekesine bağlanmasında aşağıdaki kısıtlamalara uyulur:

 

 1. Kanalizasyon şebekesine müdahale: İZSU’nun yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi yada özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, tahrip edilemez, kanal şebekelerinin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşaa edilemez ve şebeke sistemine bağlantı yapılamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz.

 

 1. Yağmur Suyu Bağlantıları: Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise, yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları evsel atıksu kanallarına bağlanmaz.

 

 1. Soğutma Prosesi Atıkları: Kirli olmayan soğutma prosesi atıksuları İZSU’nun yazılı onayı alınmadan kanalizasyon şebekesine verilemez. Ancak soğutma prosesi atıksuları bir drenaj kanalına, dereye veya sulama sistemine deşarj edilebilir.

 

 1. Seyreltme: Endüstriyel atıksular kirli olmayan sularla seyreltmek suretiyle kanalizasyon şebekesine verilemez. Ancak atıksular teknik zorluklar nedeniyle İZSU’nun izni ile belirlenen ölçüde seyreltme yapılarak kanalizasyon şebekesine verilebilir. Seyreltme, ön arıtma gereksinmesini ortadan kaldıramaz. Endüstriyel atıksuların kirli olmayan sularla seyreltilmek suretiyle “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi”nde öngörülen değerlerin altına indirilmesine teşebbüs yasaktır.

 

 

 

 

Şehir Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı ve Alıcı Ortama Deşarj İle İlgili Yasaklar

 

MADDE – 5

Arıtma tesisinin arıtma verimini, çamur tesislerinin işletilmesini, çamur bertarafını veya çamur değerlendirmesini olumsuz yönde etkileyen maddeler, atıksu tesislerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyen zorlaştıran; tehlikeye sokan maddeler veya atıksu tesislerinde çalışan personelin ve alıcı su ortamının kalitesine zarar veren maddelerin şehir atıksu arıtma tesisine verilmesi  yasaktır. Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon sistemine ve alıcı ortama verilemezler.

 

 1. Öğütülmüş durumda da olsa, atıksu tesislerinde çökelme ve tıkanmalara neden olabilen maddeler (özellikle süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, kum, mutfak artığı, kül, selüloz, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, cam, plastik, tüy, kıl, toprak, selülozlü maddeler, paçavra, mezbaha artığı, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, meyva posası, mayalı artıklar, çamurlar, deri artıkları, kağıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki artıkları vb.)

 

 1. Kanalizasyon şebekesine deşarjda ve alıcı ortam sözkonusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisleri çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurlar. Bu çamurlar ilgili kurumun belirleyeceği stabilizasyon,  su alma ve benzeri uygun teknik önlemler alınmaksızın araziye boşaltılamaz.

 

 1. 5ºC derece ile 40ºC arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarlarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddeler.

 

 1. Atıksu tesislerine; bu tesislerde çalışan personele veya alıcı  su ortamına zarar verebilen maddeler. Özellikle yanma, patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler, fuel-oil, benzin, naft, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeler, radyoaktif maddeler.

 

 1. Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler (alkaliler, asitler, pH değeri 6,5’den düşük 10.0’dan yüksek atıklar gibi)

 

 1. Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları yaratan ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde.

 

 1. 40ºC’den daha sıcak sular.

 

 1. Hayvan ahırlarından gelen dışkı, şerbet, atıklar, siloların sızıntı suyu ve mandıraların peynir suyu

 

 1. Fosseptikten çıkan sular, konsantre süt asitleri veya benzer çürümüş kötü kokan atıksular.

 

 1. Şehir arıtma tesisinde renk giderimi garanti edilemeyen boyalı atık sular.

 

 1. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen değerlere özellikle ön arıtma tesisi çıkışında belirlenen sınır değerlere uymayan atıksular.

 

 • Dünya Sağlık Örgütünün ve diğer uluslar arası geçerli standartlara ve Başbakanlık Çevre Bakanlığı’nca verilecek listelere göre zararlı ve özel atık sınıfına giren maddeler ve atıklar.

 

 1. Her türlü katı atık ve artıklar

 

 • Kanal şebekesi olmayan bölgelerdeki alıcı ortama evsel ve endüstriyel atıksuların önlem almadan direk deşarjı

 

Şehir Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı ile İlgili Özel Yasaklar

 

MADDE – 6

Şehir atıksu arıtma ve/veya bertaraf tesisinin işletilmesi yönünden veya nihai alıcı ortamın taşıdığı özelliker nedeniyle gerek duyulduğunda, İZSU bazı tekil durumlarda Madde 5’de belirtilen şartların ötesinde isteklerde bulunabilir.İZSU aşağıdaki durumlarda, atıksuyun şehir atıksu altyapı sistemine verilmesini yasaklayabilir.

 

 1. Atıksuyun, oluştuğu yerden toplanması, iletilmesi veya arıtılması sırasında miktarı ve özelliği nedeniyle olağanüstü fazlalıkta harcama gerektirmesi durumunda,

 

 1. Atıksuyun yaygın kullanılan atıksu tekniği kuralları ile evsel atıksularla birlikte toplanması, iletilmesi ve arıtılmasının mümkün olmaması durumunda.

 

İstisnai Durumlar

 

MADDE – 7

Bir mal sahibi şehir atıksu sisteminde meydana gelecek işletme ve yatırım maliyeti artışını üstlenir ve sistemin emniyetli çalışmasına yönelik tüm garantileri verirse, Madde 5 ve 6’daki durumlarda da atıksu sistemine ayrıca bir önlem almaksızın bağlantı yapmayı ve kullanmayı talep edebilir.

 

III. BÖLÜM

 

ŞEHİR ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNDEN YARARLANMA

VE ALICI ORTAMA BOŞALTMA KOŞULLARI

 

MADDE – 8

Şehir atıksu altyapı tesisleri için bağlantı ve yararlanma ile ilgili haklar ve yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Mal sahipleri için atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlamak ve bu tesisleri kullanmak bir hak ve mecburiyettir.
 2. Yapılaşan parseller, şehir atıksu altyapı tesisleri işletmeye hazır hale geldiği andan itibaren engeç 6 (altı) ay içinde bağlantı yapmak zorundadırlar. İZSU bu bağlantıyı apar veya kendi denetimi altında mal sahibince yaptırılmasını isteyebilir

 

 1. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan arsalardan çevreye zararlı bir atıksu gelmiyorsa, kanalizasyon şebekesine bağlanma mecburiyeti aranmayabilir. Özel bir içme ve kullanma suyu bulunmayan ve şehir  su şebekesi ile bağlantısı olmayan taşınmazlar kanalizasyon şebekesine bağlanmayabilir. Ancak ayrık sistem yağmur suyu kanalına bağlantı bu hükmün dışındadır.

 

 1. Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesine bağlantı yapacağına İZSU karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. Ayrıca parselin en yakın atıksu sistemine bağlanmasında teknik güçlükler varsa veya bu bağlantı şehir atıksu sistemine zarar verebilecekse İZSU bağlantının kanalizasyon şebekesinin başka bir noktasına yapılmasını isteyebilir veya izin verebilir.

 

 1. Bir şehrin atıksu altyapı tesisleri inşaatı kademelendirilmesi sırasında geçici  olarak veya proje icabı belli bir parselin o atıksu altyapı istemine bağlantısı mümkün olmadığı taktirde İZSU kanalizasyon şebekesinin mevcut olan bir kesimine geçici bağlantı yapılmasına izin verebilir veya isteyebilir.

 

 1. Teknik şartlar mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa mal sahibi bu bağlantıyı İZSU’nun istediği şekilde yapmak zorundadır.

 

 1. Bir yolda yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında daha önce eski kanaldan yararlanan bütün binaların yeni kanala bağlantı yapması zorunludur. Bağlantılar İZSU tarafından yaptırılır ve bedeli mal sahibinden alınır.

 

 1. Birleşik sistem kanalizasyon şebekelerine bağlı veya bağlanacak olan binaların bodrum katlarının atıksuları yer çekimi ile akıtabilse dahi, taşınmaz mal sahibi parsel çıkış bacasında atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbir almak zorundadır. Aksi taktirde binaların uğrayabilecekleri zararlardan Belediye ve İZSU sorumlu olmaz.

 

 1. Ürettiği atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlanan atıksu kaynağının sahibi, bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde muhafaza etmekle kontrol ve parsel bacasını ve parsel arıtma tesisleri ile ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmakla zorunludur.

 

 1. Kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan atıksu kaynağının parselinde önceden mevcut özel tesisler ve her nevi atıksu toplama çukurlarından, çalışmaları İZSU’ca uygun görülmeyenler devre dışı bırakılır, atıksuları boşaltılır, iç duvarları dezenfekte edilip temizleme işlemi bitirildikten sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl vb.) doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi tarafından yaptırılması zorunludur.

 

 1. İZSU tarafından boşalttırılan ve devre dışı bıraktırılan bu çukurların başka maksatlarla kullanılmasına, çevre sağlığı açısından sakınca görülmüyorsa İZSU’ca izin verilebilir.

 

 • Atıksu parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletmesi İZSU’nun sorumluluğundadır. Bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklık ve arıza İZSU tarafından giderilir.Ancak tıkanıklığın ve arızanın kanal şebekesine atılmaması gereken atıklardan kaynaklandığı tespit edilirse müsebbibi hakkında madde 22’de belirtilen hükümlere göre yasal işlem yapılır ve/veya zarar ve ziyan mükelleften Tarifeler Yönetmeliğine göre tanzim edilir.

 

 1. Üzerinde endüstriyel faaliyette bulunan taşınmazlar için madde 11’de belirtilen deşarjla ilgili yasaklar ve kısıtlamalara uyulması ve İZSU’nun onayının alınması koşuluyla, atıksuların atıksu sistemine bağlanmasına izin verilir. İzin koşulları endüstriyel atıksu kaynakları için İZSU’ca verilecek “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi” ile belirlenir.

 

 • Atıksularının özellikleri kanalizasyon sistemine doğrudan bağlanması uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynakları, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesinde belirtilen esasları sağlamak şartıyla, her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere bir ön arıma düzenini kurar ve işletirler. Şayet mal sahibi İZSU’ca verilen süre içerisinde gerekli ön arıtma düzenini kurmamakta ısrar ederse İZSU Yönetim Kurulu kararı ile Madde 22’de belirtilen hükümler çerçevesinde cezai işlemler uygulanır.

 

 • Herhangi bir atıksu toplama havzasında atıksu debisi veya kirlenme yükü, o kanalizasyon şebekesinin taşıdığı toplam debi ve kirlenme yükünün %10’dan fazla olan endüstriyel atıksu kaynakları teknik özellikleri Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesinde verilecek esaslara göre alıcı ortam standartlarına uyma şartı ile bir tam arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlü tutulabilirler. Bu durumda 4 Eylül 1988 tarihinde yayımlanan Su Kirliliği Kontrol yönetmeliği esaslarında belirtilen alıcı su ortamına doğrudan boşaltım ilke ve atıksu standartları geçerlidir.

 

Kanalizasyona Bağlantı Ruhsatı ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi

 

MADDE – 9

Kanalizasyona Bağlantı Ruhsatı ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesi İZSU tarafından verilir ve yürürlüğe girer.

 

 1. Mal sahibinin şehir atıksu sistemine bağlantı yapması, kullanması ve bağlı olan parselde değişiklik yapması İZSU’nun  iznine tabidir. Doğrudan bağlantı yapmak ve mevcut bir parsel içi kanalizasyon üzerinden bağlantı yapmak eş anlamlıdır.  Geçici bağlantıların izinleri süreli ve sonradan geri alınmak üzere verilir.

 

 1. Zemin suyunun veya arıtma zorunluluğu olmayan zemin suyu benzeri atıksuların kent kanalizasyonuna verilebilmesi için İZSU’dan özel izin almak gerekmektedir. Bu izin süreli veya sonradan geri alınmak üzere süresiz olarak verilir.

 

 1. İZSU tarafından evsel kaynaklı atıksular için “Kanalizasyona Bağlantı Ruhsatı” verilir. Mal sahibi İZSU tarafından hazırlanmış olan özel ruhsat formunu doldurarak ve gerekli diğer evrakları ekleyerek 3 nüsha proje ile birlikte İZSU’ya müracaat eder. Proje yapımı için gerekli teknik bilgiler İZSU tarafından verilir. Ruhsat işlemlerinin yapılması ve projelerin incelenmesi için İZSU’nun tarifeler listesinde belirlenmiş olan ruhsat ve kontrol ücretleri alınır.

 

 1. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için aşağıdaki yöntem uygulanır:
 • Endüstriyel atıksu bağlamak ve boşaltmak suretiyle kanalizasyon şebekesinden yararlanılması veya alıcı ortama deşarj İZSU’nun yazılı onayına bağlıdır. Onay koşulları endüstriyel atıksu kaynaklarına İZSU’ca verilecek “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı”nda belirlenir.
 • Yeni kurulacak her endüstriyel atıksu kaynağı İZSU’dan alacağı başvuru formunu doldurup bildirimde bulunmak zorundadır. Başvuru formundaki bilgilerin doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiş olması ve bu bilgilerin sorumluluğunun teknik bir eleman yada kuruluşça yüklenilmiş olması şarttır.
 • Taşınmazın çıkardığı atık ve atıkların miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin İZSU’ca yeterli görülmemesi halinde, belgeleme işlemi bizzat İZSU veya İZSU’nun uygun göreceği yetkili kuruluş tarafından yapılır ve bedeli gerektiğinde ilgili atıksu kaynağının sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerden tahsil edilir. İZSU başvuru formunu inceleyip değerlendirdikten sonra, o tesisin atıksuyu için bir Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı düzenler. Verilen ruhsat belgesinde endüstriyel atıksu deşarjlarının hangi koşullarla kanalizasyon şebekesine verilebileceği, atıksularda aranılacak özellikler, eğer gerekli ise ön arıtma koşulları, ön arıtma işlemi sonucunda oluşacak çamurun uzaklaştırılma esasları, kontrol düzeni ve belgeleme  yükümlülüğü ile ödenecek “Kirlilik Önlem Payı” esasları ayrıntılı olarak belirtilir.
 • Kanalizasyona yapılacak her bir endüstriyel atıksu deşarjı için ayrı bir ruhsat alınması gerekir.
 • Ruhsatta belirtilen koşullar dışında kanalizasyon şebekesinden yararlanma ve alıcı ortama boşaltma yasaktır.
 • Kanalizasyona bağlantıdan önce gerekli ön arıtma veya tam arıtma tesisi sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmak da mümkündür.

 

 1. Belirtilen koşulların sağlanması ve gerekli arıtma tesislerinin kurulup işletmeye hazır hale getirilmesi 2872 sayılı Çevre Kanununun 11.madesinde sözü edilen kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksu yönünden gerekli işletme  ve kullanım izinlerini almaya hak kazandıkları anlamına gelir.

 

 1. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte atıksu üreten endüstriyel tesisler ruhsata esas olacak başvuru formunu doldurmak üzere İZSU’ya müracaat ederler. Faaliyette olan tesisler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde izin için başvurmak zorundadırlar. İZSU bu başvuruları değerlendirir ve sonuca bağlar.

 

 1. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Her süre bitiminde İZSU koşulları yeniden incelemek suretiyle izinleri yenilir. Üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak endüstriler 6 (altı) ay önceden İZSU’ya müracaat ederek izinlerini yenilemek zorundadır.

  9.g maddesinde düzenleme yapılmış ve 23.11.2022 tarih 04/27 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu ile kabul edilmiş ve 13.12.2022 tarihinde de Yeni Bakış gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 1. Uygulanan ön arıtma veya tam arıtma sistemlerinin öngörülen amaçlara uygun olarak çalışıp çalışmadığının denetimi İZSU ve İZSU’nun yetkili kıldığı bir kuruluş tarafından yapılır. Bu denetimler için gerekli harcamalar mükelleften tahsil edilir.

 

 1. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatlarının yenilenmesi sırasında  ön arıtma  veya tam arıtma sistemlerinin teknik açıdan tetkiki ve aslına uygun işletildiğinin tespiti gereklidir.

 

Bağlantı Kanalları

 

MADDE – 10

Şehir kanalizasyon şebekesinin atıksu kaynaklarının bağlantısı aşağıdaki teknik esaslar çerçevesinde yapılır,

 

 1. İZSU’nun atıksu altyapı tesislerine parsellerin bağlanması sırasında bir kanalizasyona Bağlantı Ruhsatı alınır. İZSU ilk defa bağlantı yapacak parseller içinde bağlantı yapılacak kanalizasyon borusunu gerektiği şekilde hazır hale getirecektir. Her parsel, bağlantı yapabileceği bir kanalizasyon borusuna sahip olacaktır. Teknik bakımdan gerekli olan bağlantı kanalları masrafları karşılığında İZSU tarafından inşaa edilir.Gerektiğinde birden fazla parsel için (sıra evler vb.) tek bir bağlantı kanalı yapılabilir.

 

İZSU mal sahibinin talebi ve masrafları karşılaması koşuluyla, başka bağlantı kanalları inşaa edebilir veya mevcutlarda değişiklik yapabilir.

 

 1. Parsel  drenaj kanalı ile parsel bacası kanalizasyon şebekesine bağlanmasına hazır olduğunu kanal bağlantı ruhsatı alan kişi yada kuruluş İZSU’ya bildirmeye mecburdur. Bu bildirim üzerine, İZSU’nun gönderdiği yetkili elemanlar tarafından bağlantı yapılır. İzinsiz yapılacak bağlantı işlemi dolayısıyla kanalizasyon şebekesine gelebilecek her türlü zarar ve ziyan bağlantı yapan tarafından tazmin olunur. Bağlantı masrafları Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen esaslar üzerinden mal sahibinden alınır.

 

 1. Kanalizasyon şebekesine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşaa edecek ise, her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı veya hepsi için tek bir bağlantı yapılması durumu, teknik koşullar dikkate alınarak İZSU’ca belirlenir ve buna uygun bağlantı yapılır.

 

 1. İZSU tarafından yapılacak denetim sonucunda, bu yönetmeliğe uygun olduğu saptanmak koşulu ile eski binaların bağlantı kanalları bu binaların yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir.

 

 1. Mal sahibinin talebi ve masrafları karşılaması koşulu ile kısa süreli geçici bağlantı kanalları da İZSU’ca inşaa edilir.

 

 1. Parsel drenaj kanalı ve parsel bacasının yeri, bağlantı kotu ve boyutları İZSU tarafından belirlenir.

 

 

IV.BÖLÜM

 

ŞEHİR ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE

VE ALICI ORTAMA DEŞARJ KOŞULLARI

 

Ön Arıtma Gereği

 

MADDE – 11

Atıksuların özellikleri kanalizasyon sistemine direkt deşarjı uygun  görülmeyen endüstriyel atıksu kaynakları deşarj kalite kontrol ruhsatlarında  belirtilen esasları sağlamak üzere 2560/3009 sayılı yasanın 19.maddesi uyarınca her türlü kuruluş, işletme, bakım kontrol ve belgeleme harcamaları kendisine ait olmak üzere gerekli ön arıtma düzenini kurar ve işletirler. Ön arıtma sistemleri aşağıdaki koşullar esas alınarak gerçekleştirilir.

 

 1. Ön arıtma koşulları, kanalizasyon şebekesinin, atıksu havzalarının ve deşarj edildikleri alıcı ortamların özellikleri gözönüne alınmak sureti ile belirlenir. Her atıksu havzasında atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden  ifade edilen kirletici yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1’inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3 ve daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıksu içeren endüstriyel atıksu kaynakları “önemli kirletici kaynaklar” olarak tanımlanır.

 

 1. Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanal şebekesi projelendirilmiş olan önemli kirletici kaynakların endüstriyel atıksu özellikleri Tablo l’de belirlenen kalite ölçülerinin herhangi birinden yüksek ise ön arıtma uygulanır. Endüstriyel atıksuyun karakterlerinin belirlenmesinde anlık veya kompozit numuneler esas alınır.

 

13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

Bu maddenin a bendinde tanımlanan önemli kirletici kaynaklara yönetmeliğin ekindeki Tablo 2’de verilen analizlenmesi zorunlu atıksu parametrelerine ve Atıksu Yönergesindeki uygulama esaslarına göre denetimler yapılır.

 

 1. Uygulanması öngörülen ön arıtma veya tam arıtma düzenini İZSU onaylamakla birlikte yöntem önermek yükümlülüğünde değildir. Onaylanmak üzere İZSU’ya sunulan üç nüsha proje en fazla üc defa revize edilir. Üçüncü revizyon sonunda onaylanması uygun görülmeyen proje geri iade edilir. İade edilen proje onaylanmak üzere idareye yeniden verilemez. Proje bir ay içinde yeniden hazırlanarak onaylanmak üzere İZSU’ya verilir. Proje onayının  İZSU’ca yapılmış olması tesis yeterliliği ve standartların sağlanması açısından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 

 1. Endüstriler ön veya tam arıtma prosesi sonucu çıkan çamurları bertaraf etmekle sorumlu ve yükümlüdürler. Çamur bertarafı için ilgili kurumun vereceği izne bağlı olarak ücret karşılığı deponi sahaları yada çamur giderme tesislerinden yararlanabilinir.

 

TABLO I. Atıksuların Şehir Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standartları:

13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 1. İdarenin görev alanı sınırları içerisinde kurulmuş ve kurulmakta olan sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşların birarada toplandığı alanlarda atıksular, kentsel kanalizasyon sistemine bağlanmadan önce Madde 11 a, b, c ve d fıkralarındaki esasları yerine getirdikten sonra tek bir noktadan deşarj edilmelidir.
 2. Gerek atıksu debisi gerekse kalitesi açısından kesiklilik veya aşırı salınımlar gösteren işletmeler, ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın bir dengeleme havuzu inşaa etmek mecburiyetindedirler. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin enaz ¼’ü kadar olan kısmını tutacak büyüklükte olacaktır. Kapasitesi uygun olmak şartıyla mevcut tesislerin halen arıtma amacıyla kullanılmayan sızdırmasız fosseptiklerin dengeleme havuzuna dönüştürülmesi mümkündür.

 

 1. Kanalizasyon şebekesi haricinde diğer alıcı ortama deşarj yapan endüstriyel atıksu kaynaklarının atıksuları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

 

 1. Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla atıksuların yağmur suları, soğutma suları gibi kirli olmayan proses dışı sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır.(Madde 4 “d” bendi hükümleri saklıdır)

 

ı)    Atıksu debisi veya herhangi bir parametre itibariyle kirletme yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1’inden düşük veya 50 m3/günden daha az debideki endüstriyel atıksu kaynakları “önemsiz kirletici kaynak” olarak tanımlanır İZSU, bu tip endüstriyel atıksu kaynaklarından ön arıtma koşulunu arayıp aramamakta serbesttir. Gerekli görülen durumlarda İZSU, bu atıksu kaynaklarından madde 5,6,11 ve 13’e göre önlem alınmasını isteyebilir.

 

13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

Önemsiz kirletici kaynaklara Tablo 2’de verilen analizlenmesi zorunlu atıksu parametrelerine ve Atıksu Yönergesindeki uygulama esaslarına göre denetim yapılır. Günlük debisi 3m3/gün veya daha az atıksuyu olan ve tehlikeli ve zararlı atıksu içermeyen kirletici kaynaklardan İZSU gerekli gördüğünde önlem tesisi kurmasını isteyebilir.

 

 1. Endüstriyel atıksu arıtma tesisi projeleri ve İzmir Kentine İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Suların Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yapılan fosseptik ve arıtma tesisi projeleri onay esasları Tarifeler Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

 

 

 

Parsel Drenaj Sistemlerine Ait Teknik Kurallar

 

MADDE – 12

Parsel atıksu sistemleri teknik kurallara göre inşaa edilir ve işletilir. Teknik kurallar özellikle atıksu tesislerini inşaat, işletme ve bakımları ile ilgili teknik talimatname ve normları kapsamaktadır. Bunlar İZSU tarafından belirlenir. Parsel atıksu sistemlerinin inşaa, tadilat, bakım ve emniyeti için aşağıdaki hususlar geçerlidir:

 

 1. Parsel atıksu tesisinin inşaası, işletmesi, bakımı ve gerektiğinde temizlenmesi mal sahibi tarafından yapılır ve masrafları karşılanır.

 

 1. Mal sahibi parsel drenaj sistemini, şehir atıksu altyapı sistemine bağlamak için İZSU’ya müracaat etmek mecburiyetindedir. Bağlantı kanalı asgari 150 mm çapında olmalıdır. Son parsel bacası temizleme tertibatı ve şehir kanalizasyonuna teknik yönden mümkün olduğunca yakın, her zaman ulaşılabilir ve geri kabartma seviyesine kadar sızdırmasız olmalıdır.

 

 1. Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu yörelerde atıksular ve yağmur suları (çatı ve bahçe drenaj suları) için ayrı bina tesisatı yapılıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra, atıksular atıksu kanalına yağmur suları ve zemin suları da yağmur suyu kanalına verilir. Bu durumda madde 4’deki kısıtlamalar saklıdır. Birleşik sistem kanal şebekesinin bulunduğu bölgelerde ise her iki parsel bacası birbiri ile birleştirilmek suretiyle atıksu parsel bacasından kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılır. Daha ilerideki bir zamanda bu bölgede ayrık sistem kanalizasyon şebekesi yapıldığında, atıksular ilgili kanala bağlanır.

 

 1. Taşınmazın parsel çıkış bacaları, önbahçesiz nizam yapılarda yaya kaldırımı altında, önbahçeli nizamda caddeye çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve İZSU tarafından onaylanmış projelerdeki detay çizimlere uygun bir kapakta kapatılır.

 

 1. Parsel maliki masrafları kendine ait olmak üzere, cadde veya kabarma seviyesinden aşağıda olan sıhhi tesisatı için geri tepmeye karşı önlem almak, ayrıca kabarmadan etkilenmeyecek şekilde bağlantı yapmak mecburiyetindedir.

 

 1. Taşınmazın bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona kendiliğinden akış sağlanmıyorsa, bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atıksuları İZSU’ca onaylı projesine uygun bir pompaj sistemi ile parsel çıkış bacasına yükseltilip, diğer katların atıksuları ile birlikte bağlantı kanalı vasıtasıyla kanalizasyon şebekesine verilir.

 

 1. Mutfak katı artıkları, çöp ve kağıt öğütücü değirmenler parsel atıksu sistemine bağlanamazlar.

 

 1. Debi ve atıksu özelliklerinden dolayı gerek duyulursa parsel atıksu sistemi, masrafları mal sahibince karşılanarak değiştirilir.

 

 1. Taşınmazın şehir atıksu sistemine bağlanması durumunda taşınmaza ait küçük atıksu arıtma tesisi altı ay içinde kapatılır, sızdırmalı veya sızdırmasız fosseptikler devre dışı bırakılır. Değişikliklere ait masraflar mal sahibine aittir.

 

 1. Parsel atıksu sistemi tamamen, kısmen veya geçici olarak işletme dışı bırakılıyorsa, bağlantı kanalının kapatılması veya iptali için gerekli masraflar mal sahibince karşılanır.

 

 

 

Yüzer Madde Tutucular

 

MADDE – 13

Tablo I’de öngörülen standartlara uyum sağlayabilmek açısından işyeri sahipleri şehir atıksu altyapı sistemlerini deşarjdan önce aşağıdaki verilen esaslar çerçevesinde yüzer madde tutucularını yapmak ve işletmekle yükümlüdür.

 

 1. Taşınmaz içinde atıksuya karışan yağ, hafif sıvılar, benzin, benzol, fuel oil vb. petrol atıkları tutacak çamur hazneli yüzer madde tutucularının yapılması, işletilmesi, bakımı ve gerektiğinde yenilenmesi zorunludur.

 

 1. Çamur hazneli yüzer madde tutucular, mal sahipleri tarafından gerektiğinde boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Parsel malikinin veya kullanıcının ihmali sonucunda doğacak zararlar İZSU’ya ödenir. Tutulan maddelerin bertarafı için katı artık bertaraf hükümleri geçerlidir.

 

 1. Yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri, büyük işletmelerin (hotel, okul, vb.) yemekhaneleri gibi yağ ve yüzer madde içeren atıksuları topluca atan yerlere de (a) bendindeki gibi yağ tutucular yapılması mecburidir.

 

Ön Arıtma Tesisleri

 

MADDE – 14

Taşınmazda oluşan atıkların özelliklerinin Madde 4, 5, 6 ve 11’de belirtilen yasaklara ve sınırlamalara uymaması durumunda, kanalizasyon sistemine doğrudan bağlantısı uygun görülmeyen bu gibi atıksuların Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen esaslara uyabilmesi için, her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları mal sahibine ait olmak üzere gerekli ön arıtma sistemleri kurulur ve işletilir. Uygulanması öngörülen ön arıtma sistemi İZSU’nun denetimine tabidir. Denetim işlemlerinde izlenecek yöntem Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilir.

 

Parsel Atıksu Tesislerinin Kontrolü

 

MADDE – 15

Yapı kullanma izni alınmadan parsel atıksu sistemi işletmeye alınamaz. Yapı izni gerektirmeyen durumlarda  kullanma izni İZSU tarafından verilir. Parsel atıksu sistemine kullanma izni verilmiş olması, şantiye şefi, proje mühendisi, kontrol mühendisi ve müteahhidin diğer yasal sorumluluklarını, teknik esaslara ve projelere uygun iş yapma sorumluluğunu sona erdirmez.

 

Belgeleme Yükümlülüğü ve Denetim Esasları

 

MADDE – 16

Şehir atıksu altyapı sistemlerini kullananlar aşağıda ayrıntıları verilen denetim esaslarına tabidirler:

 

 

 

 1. Madde 11’de tanımlanan önlemli kirletici kaynaklar Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Belgesinde belirtilen hususlara aynen uymak üzere, atıksularını veya ön arıtma tesislerinin çıkış sularını bu ruhsat belgesinde belirtilecek arılıklarla, numune almak veya ölçüm yapmak suretiyle  kontrol etmek, atıklarının özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak saptamak ve bu hususu ruhsat belgesinde istenildiği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde İZSU’ya verilir. Ölçüm ve belgeleme yeterli ölçüm ve personel imkanları olduğu İZSU’ca tespit edilen ve onaylanan endüstri tesisleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla, İZSU Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği gerekli teçhizata sahip olan başka kuruluşlara da yaptırılabilir. İZSU bunun dışında ölçüm istasyonunun işletilmesi, bakımı ve işletme periyodik defterinin düzenlenmesinden sorumlu olacak bir personel talep edebilir. İşletme periyodik defterleri, son işleme gününden itibaren en az son üç yıllık verileri içerecek ve İZSU’nun isteği üzerine gösterilecektir. İşletme periyodik defteri İZSU’ca belirlenecek normda hazırlanacak ve noterce tasdik edilecektir.

 

 1. İZSU izne tabi atıksu tesislerinde uygun gördüğü aralıklarda ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle 2872 sayılı Çevre Kanunun 12.ve 26 maddeleri uyarınca  atıksu niteliğinin uygunluğu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu denetler. İZSU bu kapsamda ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla bir denetim çalışması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluşa yaptırır.

 

 1. İZSU parsel drenaj sistemini kontrol etme yetkisine sahiptir. Kontrolle görevlendirilen personel, sisteminin bütün kısımlarını kontrol etmek mecburiyetindedir.  

Görevliler konutları ancak ikamet edenin rızasıyla, fabrika ve işyerlerini ise izne gerek olmadan işletmenin açık olduğu çalışma saatlerinde kontrol edebilirler. Mal sahibi ve kullanıcılar, kontrol ve muayene için anlayışlı ve yardımcı olmakla yükümlüdürler. Bunlar kontrol için işletme düzenini göstermek ve gerekli bilgileri vermek mecburiyetindedirler. İZSU bir defalık veya periyodik su numunesi alma hakkına sahiptir.

 

 1. Denetimler sonucunda tesbit edilen noksanlıkları mal sahibi veya kullanıcı itirazsız gidermek mecburiyetindedir.

 

Kontrol Düzeni

 

MADDE – 17

Atıksu üreten kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksu bağlantısı yerinde veya arıtma tesisi çıkışında kolayca ulaşabilen ve çalışmaya müsait bir kontrol bacası inşa edilir.Kontrol bacasının projesi ve tipi bir plan üzerinde gösterilerek İZSU’nun bilgisine sunulur .İZSU’nun gerekli gördüğü kurum, kuruluş ve işletmelerin deşarj yerinde veya ön arıtma tesisi çıkışında kayıt yapabilen sayaç, debi ölçer ve debi ile orantılı kompozit numune (karma numune) alma cihazının bulundurulması ve bu cihazların sürekli olarak çalışır durumda tutulması zorunludur.
 

 
 

 

Kontrol ve belgeleme yükümlülüğü ile ilgili madde 16’daki belgelerin bu cihazla alınan numunelerden yararlanarak hazırlanması gereklidir. Bu cihazların tercihen kontrol bacasına monte edilmiş olması istenir. Kontrol düzeninin yakalayamayacağı ani dökülme ve deşarjların olabileceği kaynaklar için İZSU ilave önlemler belirtir. Bu önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Belgesinde yer alır.

 

Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Atıksu Kaynaklarını Uyacağı Koşullar

 

MADDE – 18

Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki atıksu kaynaklarının uyacağı koşullar, aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki evsel atıksuların İZSU’nun veya İZSU’dan çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile İZSU’nun belirleyeceği deşarj noktalarına taşınmak üzere; İZSU’nun izni ve onaylayacağı projeye uygun olarak yapılacak bir atıksu depolama tankında toplanır veya arıtma gereksinimi olup olmadığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve ilgili tebliğlerine göre İZSU tarafından belirlenir. Arıtma tesisinin kurulması ve işletilmesi istenir.
 2. Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerde arıtılması zorunlu atıksu üreten endüstriyel atıksu kaynakları (münferit işyerleri, işletmeler veya toplu sanayi siteleri, sanayi bölgeleri vb.) İZSU tarafından gerekli görülen arıtma tesisini yapmak, kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. Bu gibi tesisleri yaptıracak olan endüstriyel atıksu kaynaklarıyla ilgili işlemler, bu Yönetmelik, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve ilgili tebliğlerinde belirtilen genel hükümler uyarınca yürütülür. Arıtılan atıksular İZSU’nun veya İZSU’dan çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile İZSU’nun belirleyeceği deşarj noktalarına taşınır veya İZSU’nun izni ve onayı ile uygun bir alıcı ortama verilir.

 

 1. Kanalizasyon şebekesine verilmeleri sakınca yaratmayan atıksuların atıksu depolama çukurlarından taşınıp uzaklaştırılmaları İdarenin Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilmiş bulunan ücret tarifesine göre yapılır .İdare uygun görürse yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere gerekli gördüğü tedbir ve teminatı alarak özel taşıma araçlarına (vidanjör) çalışma izni verebilir. Bu araç sahipleri, İdareden alacakları çalışma izin belgesindeki koşullara uymak şartıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi içinde sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar.

 

Numune Alma ve Analiz Yöntemleri

 

MADDE – 19

Numune alma ve numuneler üzerinde yapılan ölçümlerde ABD’deki “APHA, AWWA, WPCF” kuruluşlarınca hazırlanmış olan “Standart Methods For The Examination of Water and Wastewater” el kitabının son baskısındaki yöntemler ile Türk Standartları Enstitüsü”nün yayımladığı “Numune Alma ve Analizleme Yöntemleri”nden yararlanılır.

 

 

 

 

V.BÖLÜM

 

KİRLİLİK ÖNLEM PAYI VE ALTYAPI KATILIM PAYI

 

MADDE – 20

 

 1. 13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir. Endüstriyel atıksuyu olan önemli/önemsiz kirletici kaynaklara İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Tablo 1 atıksu kanal deşarj standartlarını sağlamadığı yada önlem / arıtma tesisini devre dışı bırakarak / çalıştırmayarak by-pass yaptığı tespit edildiğinde gerekli önlemleri alıncaya, standart değerleri sağlayıncaya ve İdareye yazılı bilgi verinceye kadar aylık periyotlar halinde KÖP tahakkuk ettirilir. KÖP tahakkuku aşağıdaki formüle göre hesaplanır ve uygulama esasları Atıksu Yönergesinde belirlenir.

 

 

 

                                        I = a . V . k                                                           

 

 

I: Kirlilik Önlem Payı

 

a: Atıksu birim fiyatı TL/m3 (İZSU Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)

 

V: Su debisi, m3/gün

 

k = C – Ct 

         Ct

 

k: Kirlilik Katsayısı (Tablo 2’de verilen k değerleri alınır. Tablo 2’de yer almayan sektörler için k değeri yukarıdaki formüle göre hesaplanır.)

 

C: Atıksuda tespit edilen en yüksek kirletici parametre konsantrasyonu, mg/lt

    

Ct: Aynı kirletici parametre için Tablo 1’de önerilen limit değer, mg/lt

 

 1. Atıksu arıtma tesisi olup ta endüstriyel atıksularını arıtmadan direk veya indirek yollarla kanalizasyon şebekesi veya alıcı ortama deşarj ettiği saptanan kuruluşlara, numune almaya gerek kalmaksızın İZSU’ca saptanan oranlar dahilinde “Kirlilik Önlem Payı” tahakkuk ettirilir.

 

 1. Altyapısı Tamamlanmış Sahalarda:
 1. Altyapısı tamamlanmış inkişaf sahalarındaki teknik altyapı bedelinin tamamı ilgili idaresince peşin alınır.
 2. Altyapısı tamamlanmış inkişaf sahalarındaki teknik altyapı bedelinin hesaplanmasında, parselin üzerinde yapılan yapının, altyapı tesisinden faydalandığı yüzü (Su ve Kanal bağlantılarının bağlanıp hizmet gördüğü cephe) dikkate alınacak ve buna göre hesaplanan meblağ tahsil edilecektir.
 3. Hesaplamalarda, o tarihteki tarifeler gözönünde bulundurularak altyapı (Su ve Kanalizasyon) bedelinin tamamı tahsil edilecektir.

 

 1. Altyapısı Tamlanmamış Sahalarda:
 1. Altyapısı tamamlanmamış sahalarda pissu ve içmesuyu şebekeleri gibi teknik altyapı bedelinin %25'i ilgili şahıs, kurum ve kuruluşların inşaat ruhsatı müracaatında, o tarihte idarece tespit edilen ve Yönetim Kurulunca onaylanan (1m.pissu ve lm içmesuyu) birim fiyatları üzerinden hesaplanarak tahsil edilecektir. Kalan %75'ine ise taahhütname alınacaktır. Ancak, yapı ruhsatı alındıktan sonra, ilgili şahıs kurum ve kuruluşların yapıların bulunduğu cadde, sokak ve yapının hizmet aldığı kamu hizmetlerine terk edilmiş yerlerden ilgili idaresince teknik altyapısı (pissu ve içmesuyu) kanalı bağlantı belgesi müracaatı anına kadar yapılmış veya yaptırılmış ise ilgililerden kanal bağlantı belgesi müracaatlarında, müracaat tarihindeki birim fiyatları üzerinden hesaplanacak altyapı bedelinin tamamının %75'i tahsil edilecektir.
 2. Altyapısı tamamlanmamış inkişaf sahalarındaki teknik altyapı bedelinin hesaplanmasında; Müracaat sahibinin malikinde bulunan parselin yola bakan cephe uzunluklarının toplamı,o tarihte İdarece tespit edilip ve Yönetim Kurulunca onaylanan (1m.pissu ve 1m.içme suyu) fiyatlar üzerinden hesaplanarak,parseller hizasına ve yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düşen teknik altyapı bedeli tutarının yarısının %25'i peşin olarak alınır. Müracaat sahibinin parsel veya parselleri yeşil saha veya sahalara bakıyor ise; teknik altyapı bedellerinin tahsilinde yeşil sahalara bakan cephe uzunluğuna isabet eden pissu ve içmesuyu tesis bedelinin tamamının %25'i peşin olarak alınır. Geri kalan %75'ine taahhütname tanzim edilir. Yapı ruhsatı almak üzere ilgiliye, ilgili Belediyesine verilmek üzere bir yazı verilir.
 3. Eğer ilgili kurum, kuruluş ve özel-tüzel kişiler, oturma raporu iskan ruhsatı safhasında da parselin cephe gören yollarından altyapı geçmemiş veya yapılmamış ise fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırmak zorundadırlar. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilmez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lağım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar.
 4. İdarece belirlenen süre zarfında altyapı (pissu ve içmesuyu ) yapılmamış ise, altyapı yapıldığı tarihte altyapı bedeli tahakkuk ve tahsilatı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddelerine göre yapılacaktır.

 

 1. Tahsilatla ilgili taksitlendirme, peşin ödeme indirimler, tahakkuk ve tahsilat yöntemleri İZSU'ca hazırlanacak genelgelerle belirlenir.

 

Şehir atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde "Kirletme Yasağı" kapsamına giren davranışlar

 

MADDE – 21

Şehir atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde,aşağıdaki durumlar, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8.maddesinde ön görülen "Kirletme Yasağı" kapsamına girer;

 

 1. Atıksu tesislerinden yararlanma koşullarına ilişkin Madde 8'deki yükümlülüklere rağmen taşınmaza verilen süre içinde şehir atıksu sistemine bağlantı yapmıyorsa,

 

 

 

 1. Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar ve bununla ilgili yasaklara ilişkin madde 4,5,6 ve 11'deki hükümlerin aksine, bağlantısı yasaklanan atıksular veya maddeler şehir atıksu sistemine boşaltılıyorsa veya atıksu Bağlantı kalite Kontrol Ruhsat Belgesinde öngörülen sınır değerleri aşıyorsa,

 

 1. Bağlantı sınırlamaları ile ilgili madde 8'in (n) fıkrasının aksine atıksu ön arıtmasız olarak atıksu sistemine veriliyorsa,

 

 1. Bağlantı sınırlamalarına ilişkin madde 5'in (ı)fıkrasının aksine fosseptik çıkış suları, arıtma tesisine bağlı olmayan bir kanalizasyon sistemine yeterince arıtılmadan veriliyorsa,

 

 1. Kontrol ve belgeleme yükümlülüğüne ilişkin madde 16'nın aksine atıksu miktarı ve özelliklerini ölçen ve kayıt eden aletler parsel atıksu sisteminde kurulmamışsa, uygun yere konulmamışsa veya çalıştırılamıyorsa, bakımı yapılmıyorsa, uygun ve sorumlu bir personel istihdam edilmemişse veya kayıt defteri 3 yıl boyunca saklanmamışsa yada İZSU görevlisinin talebine karşılık gösterilmemişse,

 

 1. Bağlantı kanalları ile ilgili madde 10'nun (a)fıkrasının aksine öngörülen müşterek bağlantı kanalına bağlantı yapılmamışsa,

 

 1. Bağlantı kanalları ile ilgili madde 10'nun (b) fıkrasının aksine İZSU'nun izin vermediği geçici bağlantılar yapılmışsa,

 

 1. Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar madde 4'ün (a) fıkrasının aksine şehir atıksu altyapı sistemine bağlantı yapar, kullanır veya değişiklik yaparsa,

 

 1. Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar madde 4'ün (b) ve (c) fıkralarının aksine yeraltı suyu, yağmur suyu veya arıtılmasına gerek veya zorunluluk olmayan atıksuları özel izin almadan şehir atıksu altyapı sistemine veriyorsa,

 

 1. Parsel atıksu sistemi madde 12'nin (b) fıkrasının hükümlerine göre yapılmamışsa,

 

 1. Parsel atıksu sistemi kanalizasyon bağlantısı madde 12'nin (b) ve (c) fıkraları hükümleri uyarınca İZSU idaresi ile uyum içinde yapılmamışsa,

 

 • Bağlantı ile ilgili yasaklar madde 5'in (a) fıkrasının aksine parsel drenaj sistemine öğütücü değirmen veya benzeri alet kurulmuşsa,

 

 1. Parsel atıksu sistemlerinin inşa, tadilat, bakım ve emniyeti ile ilgili madde 12'nin (h) fıkrasının aksine, atıksuyun özellik veya miktarı değişmiş olmasına ve İZSU İdaresince tadilat talebi yapılmasına rağmen parsel atıksu sitemi değiştirilmiyorsa,

 

 • Parsel Atıksu sistemlerinin inşa, tadilat, bakım ve emniyeti ile ilgili madde 12'nin (ı) fıkrasının aksine, küçük arıtma tesislerini, sızdırmalı veya sızdırmasız fosseptikleri verilen süre içinde kapatılmamışsa,

 

 • Yüzer madde tutucular ile ilgili madde 13'ün (a) ve (c) fıkralarının aksine uygun bir çamur hazneli yağ ayırıcı işletilmiyor, bakılmıyor veya eskimiş olan yenilenmiyorsa,

 

 1. Yüzer madde tutucular ile ilgili madde 13'ün (b) fıkrasının aksine yağ tutucuların zamanında boşaltılmaları  ve temizlenmeleri sağlanmamışsa,

 

 1. Ön arıtma tesisleri ile ilgili madde 14 ve madde 15'in aksine, parsel atıksu sistemi izin alınmadan işletmeye alınmışsa,

 

 1. Ön arıtma tesisleri ile ilgili madde 16'nin (b) ve (c)fıkralarının aksine, parsel atıksu sisteminin veya atıksuyun incelenmesine müsaade edilmemişse,

 

 1. Ön arıtma tesisleri ile ilgili madde 16'nın (d) fıkrasının aksine parsel atıksu sistemindeki noksanlıklar İZSU idaresinin ikazlarına rağmen giderilmemişse,

 

            Cezayı gerektiren suç işlenmiş sayılır.

 

 

VI.BÖLÜM

 

CEZA YAPTIRIMLARI VE UYGULAMA ESASLARI

 

Ceza Yaptırımları

 

MADDE – 22

Atıksuların Kanalizasyon şebekesi veya alıcı ortama boşaltımı ile ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların saptanması halinde, İZSU Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

 

 1. En az iki İZSU görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, Yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum veya eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem yada durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek yada tüzel kişinin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir.

      Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevliside hazır bulundurulur.

Düzenlenen tutanak, görevlilerce imzalanarak, derhal İZSU Genel Müdürlüğü'ne sunulur .

 

 1. İZSU Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü tekdirde ilgilileri çağırır ve dinler. Çağrılan ilgililer gelmese bile tutanağı inceleyip değerlendirerek, Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanunun 516, 526 ve ilgili maddelerin kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varılırsa, bu suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanak idare mütealası ile birlikte İlgili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.

 

 1. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirmede, tutanakta belirlenen eylem yada durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varılırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanununun 20, 21, 23'nci maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanak, idare görüşünü de içeren bir istek yazısı ile Çevre Kanunun, 24'üncü maddesinde anılan ilgili mülki amirliğe gönderilir.

 

 1. Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, İZSU Genel Müdürlüğünce sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, yargılama aşamasında İZSU'nun davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

 

Önlemler

 

MADDE – 23

Atıksuların Kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama boşaltımı ile ilgili olarak bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak İZSU'ca alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde İZSU Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

 

 1. Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılamamasına neden olan, alıcı ortamın dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan yada böyle bir sonucun doğmasına imkan veren eylemlerin yada faaliyetlerin tesbiti halinde bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi yada ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığına yahut ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir.

 

 1. Yönetmelik hükümleri uyarınca yapımı izne bağlı her çeşit tesisatın izinsiz ve ruhsatsız yapımının önlenmesi, yapılması, sürenlerin yapımının durdurulması, yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığından veya ilgili Belediye Başkanlığından talep edilir.

 

      Kanalizasyon Şebekesini kullanılmaz hale getiren, tahrip eden eylem ve faaliyetler ile kanalizasyon şebekesi olmayan bölgelerde çevreyi kirletecek olan bu yönetmelik hükümleri uyarınca yada diğer mevzuatla yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler kanalizasyon şebekesini kullanılmaz hale getiren ve çevre kirlenmesine neden olan veya böyle bir sonucun doğmasına yolaçma tehlikesi arzeden eylem ve faaliyetten sayılır.

 

 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış yönetmeliklerde atıksuların kanalizasyon şebekesi ve alıcı ortama boşaltılması ile ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde durum, ayrıca Çevre Kanununun 15 ve 16'ncı maddelerinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile Valiliğe veya ilgili İlçe Kaymakamlığına bildirilir.

 

MADDE – 24

Kirlenmeye karşı koruma önlemlerin alınması ile yukarıdaki 23'üncü maddede yazılı hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

 

 1. Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, İZSU Genel Müdürlüğü, 2560/3009 sayılı kanununun 2/d maddesi uyarınca, Belediye Zabıta Personeli yetkili Belediye organı sayılır.

Bu tür talebi olan Zabıta Müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette İZSU'nun önlem istemi hakkında Belediye Başkanına da bilgi verir

 

 1. İZSU tarafından talep edilen önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı 831 sayılı Kanun ile 2560/3009 sayılı Kanunun 1'nci maddesi uyarınca belirlenen alandır.

 

 1. Yönetmelik hükümlerine göre yapımı yasaklanmış veya izne bağlanmış tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı Kanunun ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara ilişkin hükümleri uygulanır. Sözü geçen yapılaşma Belediye sınırları dışında olmakla beraber 2560/3009 sayılı Kanunun 1'inci maddesi ile belirlenen alanda oluşmuşsa bunlar hakkında da Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin İmar Kanunu ile Çevre Kanunundan doğan yetkileri ile İZSU'nun 2560/3009 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin 2'nci fıkrasındaki yazılı kaldırma yetkisi herhalde saklıdır.

 

Giderim

 

MADDE – 25

Kanalizasyon Şebekesinin kullanılmaz hale gelmesi ve alıcı ortamın kirlenmeye karşı korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi için İZSU Genel Müdürlüğünce yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı kanuna göre tahsilinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

 

 1. Harcama, gider veya zararın belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilerek tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, gerekli kovuşturmaya başlanması talep edilir.

 

 1. Kovuşturma aşamaları İZSU Görevlilerince sürekli olarak izlenir ve ilgili dairece talep edilmesi halinde tahsilatı yapacak yetkililerce her türlü yardım sağlanır.

 

 1. Tahsil edilen paralar İZSU hesabına irat yazılır.

 

 

Acil Durumlar

 

MADDE – 26

Bir endüstri tarafından kirletici maddelerin kanalizasyona deşarj edildiği veya bunun insan sağlığına yönelik acil bir tehlike oluşturduğu veya kanal yapısına zarar verdiği durumlarda, İZSU endüstriyel deşarjın kesilmesi için uyarıda bulunur .Bu uyarıda, İZSU tarafından verilmiş makul bir sürede deşarjın emniyetli bir düzeye indirilmesi istenir. Eğer Endüstri bu süre içinde deşarjı emniyet düzeyine indiremezse İZSU tarafından deşarjı durdurmak veya kirletici miktarı emniyetli düzeye indirmek için gerekli yasal işlem yapılır.

 

Geçici Hükümler

 

Geçici Madde 1 –    13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Geçici Madde 2 –    13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Yeni Geçici Madde 1 –    13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

Tablo 1de yapılan değişiklik sonrası Yönetmeliğin yürürlülüğe giriş tarihi itibari ile

 1. Yürürlülük tarihinden önce önlem/arıtma tesisleri devrede olmayan ve/veya onaylı önlem/ arıtma tesisi projesi bulunmayan kirletici kaynaklara Tablo 1 deşarj standartlarına göre uygulama başlatılır.
 2. Yürürlük tarihinden önce önlem/arıtma tesisi devrede olan ve/veya onaylı önlem/arıtma tesisi projesi olan kirletici kaynaklara İdarece verilecek 3 yıl süre sonrasında Tablo 1 deşarj standartlarına göre uygulama başlatılır.

 

 

Yürürlük

 

MADDE – 27

Bu yönetmelik İZSU Genel Kurulu onayından sonra yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE – 28

Bu yönetmelik hükümlerini İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

 

EK.1: TABLO 1. Atıksuların Şehir Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında Öngörülen Atıksu Standartları:

           

Parametre                                                                           İZSU Standartları

            Sıcaklık                                                                                                 40

            pH                                                                                                  6.5 – 9

            Askıda Katı Madde (AKM) (mg/lt)                                        350

            Yağ ve Gres (mg/lt)                                                                            100

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/lt)                               800

            Sülfat (SO4)  (mg/lt)                                                                        1000

            Sülfür (S=) (mg/lt)                                                                                 2

            Fenol  (mg/lt)                                                                                                   10

            Serbest Klor (S.Cl) (mg/lt)                                                                   5

            Arsenik (As) (mg/lt)                                                                                3

            Toplam Siyanür (Top.CN) (mg/lt)                                                     10

            Kurşun (Pb) (mg/lt)                                                                               3

            Kadmiyum (Cd) (mg/lt)                                                                          2

            Toplam Krom (Cr) (mg/lt)                                                                     5

            Civa (Hg) (mg/lt)                                                                      0.2

            Bakır (Cu) (mg/lt)                                                                                  2

            Nikel (Ni) (mg/lt)                                                                                    5

            Çinko (Zn) (mg/lt)                                                                               10

            Kalay (Sn) (mg/lt)                                                                                  5

            Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (mg/lt)                                          50

Klorür (Cl-) (mg/lt)                                                                          5000

Gümüş (Ag) (mg/lt)                                                                               5

            Yüzey aktif madde                                                              Biyolojik olarak parçalanmayan

                                                                                                          Yüzey Aktif Madde boşaltımı

                                                               .                                          yasaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2016 tarih 10 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurul Kararı ve 02.06.2016 tarihli 9 Eylül Gazetesi yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0