ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak MADDE 1 Bu Yönetmelik 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanuna 3305 sayılı kanunla eklenen Ek- 4 madde uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 11.3.1987 ve 87/11594 sayılı kararının I. maddesi ile kurulan ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, atıksulann kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör veya benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmalarına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ve uygun alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına i1işkin esas, yöntem ve kısıtlamaları belirler. 3009 sayılı kanunla değişik 20.11.1981 tarih 2560 sayılı ASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile tanımlı ve sınırlı görev ve yetki alanı içinde halen mevcut ve yeni kurulacak olan gayrısıhhi müessese ruhsatı veya işletme izni almış veya almamış tüm atıksu kaynakları bu yönetmelik kapsamındadır. Tanımlar MADDE 2 İdare (ASKİ): Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'dür. Teknik Komisyon: ASKİ Genel Müdürlüğü’nce belirlenen ihtisas komisyonudur. Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle, verildikleri alıcı ortama dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerdir. Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder. Evsel Atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastahane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksulardır. Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksu dışında kalan, endüstrilerin, imalathanelerin, ticari işletmelerin, sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan atıksulardır. Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksu üreten konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, tarımsal alanlar, kentsel bölgeler eğitim kuruluşları, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeleri ifade eder. Atıksu Toplama Havzası: Atıksuların alıcı ortama verilebilmesi için yapılması gerekli mühendislik çalışmalarının uygulandığı sınırlar içinde kalan alandır. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 5 / 38 Başa Dön Kanalizasyon Şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarını içeren, birbiriyle bağlantılı boru ya da kanal sistemleridir. Yağmur Suyu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında yağış suları, yüzeysel sular ve drenaj sularını taşıyan kanallardır. Atıksu Kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında evsel ve / veya endüstriyel kaynaklı atıksuları taşıyan kanalları ifade eder. Birleşik sistem kanalizasyon yapılarında ise, bu atıksulara ek olarak yağış sularını da birlikte taşıyan kanalları ifade eder. Birleşik Kanal: Atıksuları ve yağmur sularını birlikte taşıyan kanaldır. Bağlantı Kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası ile atıksu kanalı arasındaki mülk sahibine ait kanaldır. Parsel Bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında ASKİ Genel Müdürlüğünce tespit edilecek özel tiplere uygun olarak inşa edilecek bacalardır. Kontrol Bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol amacıyla numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için içine girebilir, özel tipleri ASKİ Genel Müdürlüğünce belirlenecek bacalardır. Atıksu Depolama Tankı: Atıksuların toplandığı ve dengelendiği teknik usullere uygun hazırlanmış hacimlerdir. Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hâle getirilebilmeleri için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlem ve prosesleri ifade eder. Arıtma Tesisi: Her türlü faaliyet sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesislerdir. Ön Arıtma Tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya bir taşıma aracı ile herhangi bir atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce ASKİ Genel Müdürlüğünce ( kirlilik yükü ve derişim için belirlenen sınır değerlere) göre arıtılmaları amacı ile ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir. Arıtma Çamuru: Arıtma tesislerinde oluşan ya da fosseptiklerden çıkan, sıvı - katı madde karışımıdır. Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmidir. Kompozit Numune: Evsel ve endüstriyel atıksulardan belirli zaman aralıklarında debi ile orantılı olarak alınıp oluşturulan karışık numunedir. Zehirlilik (toksisite): Bir maddenin alıcı ortamda belirli bir konsantrasyondan fazla olarak bulunmasıyla çeşitli indikatör organizmaların sağlığını ve ekolojik sistem dengesini tehdit etmesi, akut veya kronik hastalık ve ölümlere yol açması özelliğidir. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı: ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı bağlanma koşullarını belirleyen belgedir. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 6 / 38 Başa Dön Bağlantı Durum Belgesi: Yapılan denetimler sonucunda sadece evsel nitelikli atıksu ürettiği tespit edilen kuruluşlara, Daimi Kirlilik Önlem Payı (KÖP) abonelerine, atıksularını tamamen ve devamlı olarak tekrar kullanabilir seviyede arıtan ve hiçbir deşarjı olmayan kuruluşlara verilen belgedir. Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yer altı suları gibi yakın veya uzak çevredir. Dere: Yer altı veya yerüstü su kaynaklarıa dayalı olarak yılın her ayında veya belirli zamanlarda akan akarsulardır. Kirlilik Önlem Payı (KÖP): Atıksulardaki kirletici parametre değerleri deşarj kısıtlamalarının üzerinde olan endüstri kuruluşlarının ödemek zorunda oldukları meblağdır. Önemli Kirletici Kaynaklar: Kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1 inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3 den daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynaklarıdır. Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütünü ifade eder. Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder. Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder. Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama ( sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç ) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını ifade eder. Numune Alma Noktası: Atıksu numune alma noktası, atıksuların toplanıp şehir atıksu sistemine veya alıcı ortamlara boşaltım noktasını; alıcı ortam numune alma noktası ise, atıksuyun alıcı ortama deşarj edilerek alıcı ortamla tam olarak karıştıktan sonra numunenin alındığı noktayı ifade eder. Seyrelme: Bir alıcı ortama deşarj edilen atıksuyun içerdiği bir kirletici parametrenin atıksudaki konsantrasyonunun deşarj sonucunda alıcı ortamda oluşan fiziksel, hidrodinamik olaylar veya çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlar sonucunda azalmasını ve atıksuyun alıcı ortama deşarj şekli ve alıcı ortamın taşıdığı özelliklere bağlı olarak hesaplanabilen bir büyüklüğü ifade eder. Rezervuar: Suyun bir kabartma yapısıyla biriktirilmesi ile oluşturulan hacmi ifade eder. Parsel Atıksu Drenaj Tesisi: Atıksuların parsel içinde toplanması, ön işlemi, kontrolü ve şehir kanalizasyonuna bağlantısını sağlayan sistemi ifade eder. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 7 / 38 Başa Dön Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren yer altı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği'ne göre özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri ifade eder. Ötrofikasyon: Suların besi maddelerince özellikle azot ve/veya fosfor bileşiklerince; alg ve daha yüksek yapılı bitkilerin üremesini hızlandıracak, böylece sudaki canlıların dengesini bozacak ve su kalitesinde istenmeyen bozulmalara yol açacak şekilde zenginleşmesidir. Hassas Su Alanı: Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli önlemler alınmazsa yakın gelecekte ötrofik hale gelebilecek doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler ve kıyı suları, önlem alınmaması halinde yüksek nitrat konsantrasyonları içerebilecek içme suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı sular ve daha ileri arıtma gerektiren alanlardır. Fosseptik: Kanalizasyon şebekesinin mevcut olmadığı ve teknik olarak kanalizasyon şebekesine bağlantının mümkün olmadığı durumlarda atıksuların toplanması için; yer altından beton boru, pik boru ve benzeri vasıtalarla atıksuların deşarj edildiği etrafı beton, tuğla ve taş ile çevrilmiş kapalı ve sızdırmaz çukurlardır. Tehlikeli Atık: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge, insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan; Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliği, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen atıklardır. İlkeler MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, aşağıda belirlenen genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır. a) 1) Çevrenin korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması; alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır. 2) Arazi ve kaynak kullanım kararları veren ve proje değerlendirmesi yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilememeyi dikkate alarak çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini gözetirler. 3) Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metotlarının tayininde çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması amacıyla en elveriş1i teknoloji ve yöntemler seçi1ir ve uygulanır. 4) Çevrenin korunması ve kirlenmesinin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 8 / 38 Başa Dön b) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur. Yönetmelikte belirlenen standartları sağlamayan atıksular kesinlikle kanalizasyon şebekesine boşaltılamaz. Kanalizasyona bağlantı yapılamaması durumunda ilgilisine atıksu kaynağı için fosseptik yaptırılır. Atıksular kesinlikle çevreye boşaltılamaz. c) Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez. d) Her türlü atıksu kaynağı, kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanması ile bu tesislerde ve alıcı ortamda doğabilecek zararların giderilmesi için yapılacak tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür. e) Evsel ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi ya da vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için; 1) Kanalizasyon şebekesinin yapısına, kapasitesine ve çalışmasına zarar verip, engel olmaması, 2) Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması, 3) Atıksuların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi, 4) Merkezi arıtma tesisinde oluşacak çamur vb. maddelerin arıtılması, uzaklaştırılması ve kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarına neden olmaması gerekir. f) Endüstriyel atıksu hacminin ve kirletici özelliklerinin kaynakta azaltılmasına yönelik her türlü önlem teşvik edilir. g) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynak ve havzaları dışında kalan alanlarda, alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların denetim faaliyetlerinden Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince İl Çevre ve Orman Müdürlüğü sorumludur. MADDE 4 ASKİ Genel Müdürlüğü kuruluş yasası hükümlerine göre, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının (göl, akarsular ve yeraltı suları) kullanılmış sular ve endüstri atıkları ile kirletilmemesi için mevcut ve yeni kurulacak tüm endüstri kuruluşlarının gerekebilecek arıtma tesislerini kurmalarını öngörür ve Madde 17 hükümlerine göre zorunlu kılar. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 9 / 38 Başa Dön II. BÖLÜM Yasaklamalar ve Kısıtlamalar Kanalizasyon Şebekesine Müdahale MADDE 5 İdarenin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulamaz, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz. Yağmur Suyu Deşarjları MADDE 6 Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; yağmursuları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları evsel atıksu kanallarına ve hiçbir atıksu kanalıda yağmursuyu kanallarına bağlanamaz. Soğutma İşlemi Atıksuları MADDE 7 Soğutma işlemi atıksuları, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı onayı olmadan kanalizasyon şebekesine verilemez. Seyrelme MADDE 8 Endüstriyel atıksular kirli olmayan sularla seyreltilmek sureti ile kanalizasyon şebekesine verilemez. MADDE 9 - (l) Kanalizasyon Şebekesine Verilmeyecek Atıklar ve Diğer Maddeler Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine verilemez. a) Benzin, nafta, gazyağı, motorin, fuel-oil, madeni yağlar, diğer solventler ve tek başına veya maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike yaratabilecek diğer sıvı, katı ve gaz halindeki her türlü madde b) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkartan, zehirli etkiler nedeni ile sağlık açısından sakınca yaratan, bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 10 / 38 Başa Dön c) Endüstrilerden veya ticari işletmelerden kaynaklanan, öğütülmüş durumda da olsa atıksu altyapı tesislerinde çökelme ve tıkanmalara neden olabilecek maddeler, özellikle süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, kum mutfak artığı, kül, selülozlu maddeler, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, cam, plastik, tüy, kıl, lif, curuf, paçavra, mezbaha artığı, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, çeşitli gıda maddeleri ve meyvelerin posası, mayalı artıklar, çamurlar, deri artıkları ve benzeri maddeler. d) Kanal yapısını bozucu ve aşındırıcı özellikte olan korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6,5'dan düşük, 10’dan yüksek olan atıklar. e) 5° C ile 40° C arasında çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal iç yüzeylerinde katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü madde. f) Radyoaktif özelliğe sahip maddeler. g) Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası geçerli kriterler ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar. h) Ön arıtma, arıtma, depolama tankları ve septik tank çamurları. i) Kanal şebekesi olmayan bölgelerdeki Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin gerektiği düzeyde arıtılmamış evsel ve endüstriyel atıksular. III.BÖLÜM Evsel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları Kanalizasyon Şebekesinin Bulunduğu Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşullar MADDE 10 - (1) a) İdare tarafından evsel kaynaklı atıksular için “Kanal Bağlantı Ruhsatı” verilir. Mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisi ya da vekili İdare'ce hazırlanmış olan özel ruhsat formunu doldurup, İdare'ce belirlenen evrakları da ekleyerek 5 nüsha projeyle birlikte müracaat eder. Kanal bağlantı projesi için gerekli teknik bilgiler İller Bankası'nın ilgili talimatname ve normlarına uygun olarak hazırlanarak, İdare tarafından verilir. Ruhsat İşlemlerinin tamamlanması, projelerin incelenmesi ve onayı için İdare'nin Tarifeler Yönetmeliği'nde belirlenmiş olan ruhsat ve kontrol harçları alınır. b) Bina bağlantı kanalının kanalizasyon şebekesine bağlanmaya hazır olduğunu “Kanal Bağlantı Ruhsatı” alan kişi ya da kuruluş İdare'ye bildirmeye mecburdur. Bağlantı, İdarenin göndereceği yetkili elemanların kontrolü altında mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi tarafından yaptırılır. Bağlantı işlemi dolayısıyla kanalizasyon şebekesine gelebilecek her türlü zarar ve ziyan mal sahibi, müteahhit, apartman yöneticisince tazmin olunur. Kontrol masrafları Tarifeler Yönetmeliği'nde belirtilen esaslar üzerinden mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisinden alınır. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 11 / 38 Başa Dön c) Şehir su şebekesiyle bağlantısı olmayan, özel bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan ve içinde herhangi bir amaçla su kullanılmayan taşınmazlar kanalizasyon şebekesine bağlanmayabilir. Bu gibi taşınmazların mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisinden Altyapı Katılma Payı dışında işletme gideri alınmaz. d) Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı yapılacaktır. e) Kanal şebekesine bağlı bir parselin daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşa edilmesi durumunda her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı bağlantı yapması zorunludur. f) İdare tarafından yapılacak denetim sonucunda bu yönetmeliğin koşullarına uygunluğunun saptanması durumunda eski binaların bağlantı kanalları yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir. g) Kanalizasyon sistemi bulunan yörelerde (ister bileşik ister ayrık) atıksuların bir parsel bacasında toplanarak pis su kanallarına bağlanması; parsel içindeki drenaj suyu, yağmursuyu ve çatı oluklarının da ayrı bir parsel bacasında toplanarak, yağmursuyu sistemi olan yerde yağmursuyu sistemine bağlanması, yağmursuyu sistemi olmayan yerlerde ise; kaldırımı geçerek yola bağlanması (pompajlı ve cazibeli) zorunludur. h) Taşınmaza ait parsel bacaları bitişik nizam yapılarda (bahçesi olmayan) kaldırımların altına, ayrık nizam yapılarda (bahçeli yapılarda) yola çıkıştan önce bahçe içinde idare tarafından onaylanmış projedeki detay resimlere uygun olarak yapılır. i) Kanallar genelde (1) kat bodrumu cazibe ile alacak şekilde projelendirilir. Özel durumlar hariç birden fazla bodrumu olan binalar, deşarjlarını ya pompajla boşaltırlar ya da komşu parsellerden irtifak hakkı almak suretiyle deşarjlarının tamamını arka sokaklara verebilirler. j) Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesine bağlantı yapacağına idare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. k) Teknik şartlar, mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini gerektiriyorsa, mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisi bu bağlantıyı idarenin istediği şekilde yapmak zorundadır. l) Yeni bir kanalizasyon şebekesi yapıldığında aynı yolda daha önce eski kanaldan yararlanan bütün binaların yeni kanala bağlanması zorunludur. Bağlantılar idare tarafından yaptırılır ve bedeli taşınmaz sahibinden alınır. m) Kanalizasyon şebekesine bağlı veya bağlanacak olan binaların bodrum katlarının atıksuları, cazibe ile akıtılabilse dahi mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisi parsel çıkış bacasında atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbirleri almak zorundadır. Aksi taktirde binaların uğrayabilecekleri zararlardan idare sorumlu olmaz. n) Mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlayan kanalları, diğer özel tesisleri ve parsel bacasını iyi bir şekilde muhafaza etmek ve her zaman kontrole hazır tutmakla yükümlüdür. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 12 / 38 Başa Dön o) Atıksu kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan taşınmazın parselinde daha önceden yapılmış özel tesisler ve her nevi atıksu toplama çukurlarından çalışmaları ASKİ Genel Müdürlüğünce uygun görülmeyenler devre dışı bırakılır, atıksuları boşaltılır. İç duvarları dezenfekte edilip temizleme işlemi bitirildikten sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl v.b.) doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dışında bırakılır. Bütün bu işlemlerin mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi tarafından yaptırılması zorunludur. p) İdare tarafından boşaltılan ve devre dışı bıraktırılan bu çukurların ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından tetkik edilmesi ve sonra bir rapor halinde bundan sonra hangi amaçla kullanılacağının belirtilmesi, kullanım değişikliği söz konusu olduğunda kullanıcının ASKİ Genel Müdürlüğüne haber vererek izin alması gereklidir. r) Atıksu parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı kanalının bakım ve işletmesi mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisi sorumluluğundadır. Mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları açtırmakla yükümlüdür. Ev bağlantısındaki tıkanıklığın kanal şebekesine atılmaması gereken atıklardan olduğu tespit edilirse mal sahibi, müteahhit veya apartman yöneticisi hakkında bu yasağa aykırı hareketten dolayı Madde 28' de belirtilen esaslar dahilinde yasal işlem yapılır. Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşullar MADDE 11 - (1) a) Belediye sınırlarının dahilinde kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki evsel atıksular ASKİ Genel Müdürlüğü’nün onaylayacağı projeye uygun olarak yapılacak bir atıksu depolama tankında toplanır. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün veya ASKİ Genel Müdürlüğünden çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile ASKİ Genel Müdürlüğü'nün kanalizasyon sistemi üzerinde belirleyeceği deşarj noktalarına taşınır. b) Kanalizasyon şebekesine verilmeleri sakınca yaratmayan atıksuların atıksu depolama çukurlarından taşınıp uzaklaştırılmaları idarece belirtilecek olan ücret tarifesine göre yapılır. İdare uygun görürse yetki ve sorumluluk alanında kalmak üzere gerekli gördüğü tedbir ve teminatı alarak özel taşıma araçlarına (vidanjör) çalışma izni verebilir. Bu araç sahipleri, idareden alacakları çalışma izin belgesindeki koşullara uymak şartıyla araçlarını çalıştırabilirler. Ancak çalışma süresi içinde sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olurlar. с) Atıksu depolama çukurlarında birikmiş atıksularını açığa boşaltan veya taşmasına fırsat verenler hakkında idarenin belirleyeceği cezai hükümler uygulanır. d) Büyükşehir Belediye sınırları içinde alıcı su ortamına yapılan evsel atıksu deşarjları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabidir. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 13 / 38 Başa Dön IV.BÖLÜM MADDE 12 - (1) Endüstriyel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları Atıksu Durum Tespit Esasları a) ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan kurulu her endüstri atıksu kaynağında, en az iki teknik elemanı tarafından durum tespit çalışmaları yaptırır. Anılan endüstri isim, üretim, hammadde, su, atıksu, kanal durumu ve arıtma önlemleri v.b. açılarından incelenir ve sonucunda bir rapor tanzim edilir. b) İnceleme sonucunda anılan kuruluştan endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklanmadığı tespit edilirse, bu kuruluş hakkında evsel atıksu kaynağı olarak değerlendirme yapılır ve “Bağlantı Durum Belgesi” verilir. Ancak üretim değişikliği ve benzeri değişmelerde ASKİ Genel Müdürlüğü'ne haber verilmesi konusunda ilgilisi uyarılır. c) İnceleme sonucunda işyerinden endüstriyel nitelikte atıksu kaynaklandığı tespit edilirse, söz konusu işyeri hakkında “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı” işlemlerine başlanır. Dâhil olduğu endüstri kategorisi Ek-1 ’de verilen sınıflandırmalar çerçevesinde tespit edilir. d) Kategorizasyon işleminden sonra işyerinde yapılan tespitler (inceleme-numune alarak karakterizasyon) veya literatür bilgileri ile atıksularının kirleticiliği belirlenir. e) Atıksu niteliklerinin belirlenmesini takiben işyerinin deşarj kısıtlamaları, Tablol'e göre tespit edilir. Bu tespit neticesinde; Deşarj limitlerini sağlayan İşletmelerden ikinci teyit numunesi alınır. Teyit numunesinin deşarj limitleri dahilinde kaldığı belirlenirse işletme için “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı” düzenlenir. f) Deşarj ortamı ve atıksuyun kirleticilik nitelikleri birlikte değerlendirilerek o işyeri için esas alınacak kirletici parametre ve kirlilik katsayısı tespit edilir. g) Deşarj limitlerini sağlamayan işletmeler için Kirlilik Önlem Payı (KÖP) aboneliği başlatılır. İşletme gerekli ön arıtma veya arıtma tesisi yapıncaya ve deşarj limitlerini sağlayıncaya kadar KÖP faturası öder. Atıksu arıtma tesisi kurma koşulları aşağıda verilen h ve Madde 16 b fıkralarına göre karara bağlanır. h) Bu değerlendirmeler sonucunda atıksulann özellikleri itibariyle kanalizasyon sistemine direk deşarjları uygun görülmeyen endüstriyel atıksu kaynaklarından Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen esasları sağlamak üzere projesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nün onayına tabii olan arıtma tesisini kurması ve işletmesi istenir. Arıtma tesisleri projesi onay esasları Madde 30'da verilmektedir. Alıcı ortama deşarj koşulları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabidir. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 14 / 38 Başa Dön MADDE 13 - (1) Bu Yönetmeliğin Yayınlandığı Tarihte Kurulu Olan Endüstriler İçin Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Alma Esasları a) Endüstriyel atıksu bağlamak veya boşaltmak suretiyle kanalizasyon şebekesinden yararlanılması ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı onayına bağlıdır. Onay koşulları endüstriyel atıksu kaynaklarına Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilecek Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı’nda belirlenir. b) “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı” almak için aşağıdaki yöntem uygulanır. 1) Her endüstriyel atıksu kaynağı ruhsat almak üzere ASKİ Genel Müdürlüğü’nden alacağı başvuru formunu 15 gün içerisinde doldurup ASKİ Genel Müdürlüğü'ne teslim etmek zorundadır. Başvuru formundaki tüm bilgilerin doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiş olması ve bu bilgilerin sorumluluğunun ilgili endüstri kuruluşunca yüklenilmiş olması şarttır. 2) İşletmeden çıkan endüstriyel atıksu miktar ve özelliklerine ilişkin bilgileri ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeterli görülmemesi halinde durum ilgilisine bir yazı ile bildirilir. Bu durumda belgeleme işlemi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ya da ASKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği yetkili kuruluşlara da yaptırılabilir ve bedeli ilgili endüstriden tahsil edilir. ASKİ Genel Müdürlüğü başvuru formunu inceleyip yerinde denetleme yaparak Madde-12'de belirtilen hususlar gerçekleştirilerek en geç 3 ay içinde değerlendirme neticelendirilir ve o tesis için bir “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı” düzenlenir. Ruhsatta endüstriyel atıksu deşarjlarının hangi koşullarla kanalizasyon şebekesine verilebileceği, atıksularda aranılacak özellikler, eğer gerekli ise arıtma veya ön arıtma koşulları, kontrol düzeni ile belgeleme yükümlülüğü ayrıntılı olarak belirtilir. Ruhsat işlemlerinin tamamlanması ve onayı için Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli ASKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara göre alınır. 3) Bir endüstriyel kuruluşun her atıksu deşarjı için ayrı bir ruhsat alması, bir iş yerinin farklı adreslerde bulunan kuruluşları için ayrı ruhsat işlemleri yapması ve bu kuruluşlara ayrı ruhsatların verilmesi gerekmektedir. 4) Ruhsatta belirtilen koşullar dışında kanalizasyon şebekesinden yararlanma yasaktır. 5) Arıtma tesisi mevcut olup sonu ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyonuna deşarj ile biten her atıksu kaynağı Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak mecburiyetindedir. 6) Birden fazla endüstriyel atıksu kaynağının ASKİ Genel Müdürlüğü'nün onayını alarak arıtma tesisi ve sistemlerini ortak olarak kurmaları mümkündür. c) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında arıtma ve ön arıtma ihtiyacı mevcut ise, endüstriyel atıksu oluşmasına sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, atıksu arıtma tesisi veya ön arıtma yapmaları için en fazla dört ay süre verilir. Bu süre kapsamında atıksu kaynağı gerçek ve tüzel kişiler KÖP faturasını ödemeye devam ederler. Süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşlara İşyeri Açma Ruhsatı veya GSM Ruhsatı verilmemesi ve faaliyetinin durdurulması için ilgili Belediye'ye bildirilir. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 15 / 38 Başa Dön MADDE 14 - (1) Yeni Kurulacak Endüstriler İçin Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı ve Bağlantı Durum Belgesi Alma Esasları a) Kurulacak her endüstri, İşyeri Açma Ruhsatı ve GSM Ruhsatı başvurusu sırasında ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı başvurusu da yapmak zorundadır. Bu aşamada Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı başvuru formu doldurularak ASKİ Genel Müdürlüğü'ne sunulur. Başvuru formu ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 3 ay içerisinde değerlendirilip Madde- 12'de belirtilen aşamalar takip edilir. İşletmede endüstriyel atıksu oluştuğu tespit edildikten sonra Madde 22'de verilen denetleme işlemlerine başlanır. Madde13'te belirtilen hususlar doğrultusunda Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilir. b) “Bağlantı Durum Belgesi Alma Esasları” 1) Madde-12/a ve b hükümleri doğrultusunda endüstriyel atıksuyu mevcut olmadığı tespit edilen işletmelere, 2) Madde-19/b hükmünce ön arıtma ya da arıtma gerekli görülmediği taktirde Daimi KÖP kapsamında olan işletmelere, 3) Atıksularını tamamen ve devamlı olarak tekrar kullanabilir seviyede arıtan ve hiçbir deşarjı olmayan işletmelere Ek-2'de belirtilen “Bağlantı Durum Belgesi” düzenlenir. 4) Bağlantı Durum Belgesi işlemlerinin tamamlanması ve onayı için, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı alınmasında belirlenen harç ve ücretlerin aynısı alınır. MADDE 15 - (1) “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı” ve “Bağlantı Durum Belgesi” Geçerliliği ve Sürekliliği a) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatları üçer yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde koşulları incelemek sureti ile ASKİ Genel Müdürlüğü ruhsatları yeniler. Üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değişiklik yapacak olan endüstriyel atıksu kaynakları önceden ASKİ Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ruhsatlarını yeniletirler. b) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı alan işyerleri; ruhsatta belirtilen koşulları sağlamakla yükümlüdürler. Ruhsat sahibi olmak, koşulların sağlanmaması ile oluşacak cezai ve hukuki müeyyidelerden kurtulmayı temin etmez. Denetlemelerde aksi uygulamalar tespit edildiğinde ilgi1isi uyarılır, gerekirse ruhsat iptali yoluna gidilebilir. c) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatları bu yönetmelik geçerli olduğu süre içinde geçerlidir. Bu Yönetmelik herhangi bir şekilde değiştirildiğinde gerekiyorsa süresi dolmamış bile olsa İdare tarafından ruhsatların yenilenmesi istenebilir. d) Bağlantı Durum Belgesi, Daimi KÖP kapsamında olan işletmeler ile atıksularını tamamen ve devamlı olarak tekrar kullanabilir seviyede arıtan ve hiçbir deşarjı olmayan işletmelere üç yıllık süre için düzenlenir. Her süre bitiminde koşulları incelemek sureti ile ASKİ Genel Müdürlüğü Bağlantı Durum Belgesi'ni yeniler. Arıtma tesisleri olmayan evsel nitelikli atıksuları oluşan işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere “Bağlantı Durum Belgesi” verilir. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 16 / 38 Başa Dön MADDE 16 - (1) a) Atıksularının özellikleri nedeniyle kanalizasyon sistemine doğrudan deşarjı uygun görülmeyen endüstriyel atıksu oluşturan kuruluşlar “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı” nda belirtilen esasları sağlamak üzere, 2560 sayılı Yasanın 19'uncu maddesi uyarınca her türlü kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere gerekli ön arıtma düzenini kurar ve işletirler. b) Gerek atıksu debisi, gerekse kalitesi açısından kesiklik veya aşırı salınımlar gösteren işletmeler ile arıtılması zorunlu (tehlikeli ve toksik karakterde ) atıksu deşarj eden kuruluşlardan, özel bir arıtma tesisi kurmaları ve işletmeleri istenir. MADDE 17 - (1) Ön Arıtma Koşulları a) Kanalizasyon şebekesinden yararlanan veya bölgesinde kanal şebekesi inşa edilmiş olan kirletici kaynakların endüstriyel atıksu özellikleri Madde 17 d'de belirtilen kalite sınırlarının dışında ise ön arıtma uygulanır. b) ASKİ bünyesinde oluşturulacak Teknik Komisyonca atıksuları bu maddede öngörülen kalite ölçütlerini sağlayan ancak özellik arz eden atıksu kaynakları için yük tarifine ilişkin kısıtlamalar koyabilir. c) Kanalizasyon şebekesi haricinde diğer alıcı ortama deşarj yapan endüstriyel atıksu kaynaklarının atıksuları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Kanalizasyon şebekesine deşarj edilecek atıksularda sağlanması gereken sınır değerler Tablo-I’de verilmiştir. TABLO I ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ STANDARTLARI PARAMETRE ATIKSU ÖRNEĞİNDE İZİN VERİLEBİLİR MAKSİMUM DEĞER Sıcaklık 40 °C pH** 6.5-10 Askıda katı madde (AKM) 400 mg/L Yağ ve gres 200 mg/L Katran ve petrol kökenli yağlar 50 mg/L Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 1000 mg/L Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (B0İ5 ) 500 mg/L ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 17 / 38 Başa Dön PARAMETRE ATIKSU ÖRNEĞİNDE İZİN VERİLEBİLİR MAKSİMUM DEĞER Sülfat*** 1000 mg/L Toplam sülfür (S) 2 mg/L Florür (F) 50 mg/L Klorür (CF) 5000 mg/L Fenol 10 mg/L Serbest klor 5 mg/L T oplam azot (N) 60 mg/L T oplam fosfor (P) 20 mg/L Deterjan 5 mg/L Arsenik (AS) 3 mg/L Toplam siyanür (CN ) 10 mg/L Kurşun (Pb) 3 mg/L Kadmiyum (Cd) 2 mg/L T oplam krom (Cr) 5 mg/L Krom +6 (Cr+6) 1 mg/L Civa (Hg) 0.2 mg/L Bakır (Cu) 2 mg/L Nikel (Ni) 5 mg/L Alüminyum (Al) 2 mg/L Çinko (Zn) 5 mg/L Toplam demir (Fe) 5 mg/L Kalay (Sn) 5 mg/L ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 18 / 38 Başa Dön PARAMETRE ATIKSU ÖRNEĞİNDE İZİN VERİLEBİLİR MAKSİMUM DEĞER Antimon (Sb) 3 mg/L Gümüş 5 mg/L Bor (B) 3 mg/L *Sıcaklık için verilen değer kesin olarak uyulması gereken sınır değer olup, KÖP uygulamasına girmemektedir. **pH sınır değeri aralık olarak belirtilmiştir. ***ASKİ Genel Müdürlüğü, sülfat parametresi 1000 mg/l'nin üzerinde olan endüstrilerden seyrelmenin olduğu kanal noktasına kadar özel kanal yapılmasını isteyebilir veya ASKİ Genel Müdürlüğü söz konusu kanalı bedeli mukabi1i yapabilir. MADDE 18 Seyreltme Yasağı Deşarj sınır değerlerinin sağlanması amacıyla atıksuların, proses dışı sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır. MADDE 19 Arıtma ve Ön Arıtma Kapsamı a) Madde 17 (a) kanalizasyon şebekesinden yararlanan, Madde 17 (c), alıcı ortama deşarj yapan tüm “kirletici kaynaklar” için geçerlidir. b) Daimi KÖP Kapsamı: ASKİ Genel Müdürlüğü teknik personeli gerekli durumlarda atıksu debisi 5 m3 /gün'den az olan endüstriyel atıksu kaynaklarından ön arıtma koşulu aramaz. Arıtma tesisi kurma zorunluluğu dışında tutulan bu iş yerlerine Madde 25'de belirtilen esaslar dahilinde sürekli olarak Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. MADDE 20 Kanalizasyon Şebekesinin Bulunmadığı Yerlerdeki Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşullar Kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerdeki atıksu kaynaklarının uyacağı koşullar, aşağıda belirtilmiştir. a) Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlan dahilinde kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı yerlerde endüstriyel atıksu kaynakları, projesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış sızdırmaz fosseptik yapmakla yükümlüdürler. Endüstriyel atıksuyunu sızdırmaz fosseptik'de depolayan atıksu kaynaklarına Madde 12'de belirtilen hususlar doğrultusunda işlemler uygulanır. Bu işlemlerden sonra fosseptikte biriktirilen atıksu, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından veya ASKİ Genel Müdürlüğü'nden çalışma ruhsatı almış taşıma araçları ile ASKİ Genel Müdürlüğü kanalizasyon sistemi üzerinde belirlenen noktaya deşarj edilir. ASKİ Genel Müdürlüğü'nün izni dışında kanalizasyon sistemine atıksu deşarj edilmesi kesinlikle yasaktır. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 19 / 38 Başa Dön b) Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dışında kalan ancak Büyükşehir'e içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynakları havzalarındaki denetim faaliyetleri “ASKİ Genel Müdürlüğü Havza Koruma Yönetmeliği” hükümlerince yürütülür. c) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynakları havzaları dışında kalan alanlarda alıcı ortama deşarj yapan her türlü atıksu denetimi, Madde 3/g hükmü gereğince İl Çevre ve Orman Müdürlüğü sorumluluğundadır. V. BÖLÜM Endüstriyel Atıksuların Kontrolü MADDE 21 Kontrol ve Belgeleme Yükümlülüğü a) Endüstriyel atıksu kaynakları, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen hususlara aynen uymak üzere deşarjlarını veya ön arıtma tesislerinin çıkış sularını, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilecek aralıklarla numune almak ve ölçüm yapmak suretiyle kontrol etmek, atıklarının özellik ve miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak saptamak ve bu hususu ruhsatta istenildiği düzende belgelemekle yükümlüdürler. Bu belgeler istenen aralıklarla raporlar halinde ASKİ Genel Müdürlüğü'ne verilir. Ölçüm ve belgeleme, yeterli ölçüm ve personel imkanlar olduğu ASKİ Genel Müdürlüğünce tespit edilen ve onaylanan endüstri tesisleri tarafından bizzat yapılabileceği gibi; harcamaların ve analiz ücretlerinin ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla, ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarı veya ASKİ Genel Müdürlüğü’nün uygun göreceği gerekli teçhizata sahip olan başka kuruluşlara da yaptırılabilir. b) ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel atıksu kaynağının ruhsata tabi deşarjlarında uygun gördüğü aralıklarda ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle deşarjlarının uygunluğunu ve tanzim edilen belgelerin doğruluğunu tahkik eder. ASKİ Genel Müdürlüğü, endüstriyel atıksu kaynağında ilave bir çalışmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili kaynak tarafından karşılanması şartıyla bir denetim çalışması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluşa yaptırır. c) Endüstriyel atıksu kaynağının ilgilileri denetim amacı ile gelen, gerekli kimlik ve belgeyi bulunduran ASKİ Genel Müdürlüğü yetkililerini veya görevlendirilmiş yetkili kuruluş görevlilerini tesis içine almak, numune almak ve ölçüm için kullanılacak kontrol bacalarını hazır halde bulundurmak ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün denetimine yardımcı olmakla yükümlüdür. Arıtma ve / veya Ön Arıtma Tesisi Kurmuş Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Denetimi MADDE 22 Madde 30 hükümlerince arıtma tesisi kurmuş olan atıksu kaynakları aşağıdaki esaslara göre denetimi yapılır. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 20 / 38 Başa Dön a) Endüstriyel atıksu kaynağının, atıksuları için onaylanmış projeye göre yapılmış arıtma tesisini işletmeye alındığını bildirmesinden sonra; Adı geçen arıtma tesisinin projesine uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, Arıtılması gerekli tüm atıksuların arıtma tesisine deşarj edilip edilmediği ve Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı'nda belirtilen kontrol düzeneklerinin kurulup kurulmadığı konularında en az iki ASKİ Genel Müdürlüğü teknik görevlisi tarafından işyeri denetlenir ve atıksu numuneleri alınır. Bu incelemeler sırasında gerekli görülen hallerde arıtma tesisini yapan yüklenici firma sorumlusunun gereken açıklamaları yapması için tesiste hazır bulunması istenebilir. b) Alınan atıksu numunelerinin analiz sonuçlarının limitleri aşması halinde durum kuruluşa bildirilerek gerekli revizyonların Teknik Komisyonca verilecek süre içerisinde yapılması istenir. Gerekli revizyonun yapıldığının yazıyla ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesinden sonra atıksudan numune alınır. Kirletici parametre değerinin limitleri sağlamasından sonra ikinci bir atıksu numunesi alınarak değerlendirme yapılır. Her iki numunenin Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında verilen söz konusu limitleri sağlaması durumunda adı geçen firmanın Kirlilik Önlem Payı (KÖP) ödemesi bir sonraki kontrole kadar Genel Müdürlük Makamı'nın onayı ile durdurularak “Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilir. Alınan numunelerinin Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında belirtilen limitleri sağlamaması durumunda o atıksu kaynağının Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı iptal edilir. c) Alınan ilk atıksu numunesindeki kirletici parametre değerlerinin limitleri sağlamasından sonra, ikinci bir atıksu numunesi alınarak değerlendirme yapılır. Her iki numunenin de Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatında verilen söz konusu limitleri sağlamasından sonra adı geçen firmanın Kirlilik Önlem Payı ödemesi bir sonraki kontrole kadar Genel Müdürlük Makamı’nın onayı ile durdurulur. Kuruluşa Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı verilir. d) Atıksu arıtma tesisinde evsel nitelikte atıksuyu mevcut olup arıtma yapan işletmeler Bağlantı Durum Belgesi almak mecburiyetindedirler. Ayrıca bu işletmelerden Bağlantı Durum Belgesinde belirtilen periyotlarda numune alınır ve sonuçlar Madde 17/d'ye göre değerlendirilir. Kontrol Düzeni MADDE 23 a) Endüstriyel atıksu kaynağı, deşarj yerinde veya arıtma tesis çıkışında kolayca ulaşılabilen ve çalışmaya müsait bir kontrol bacası inşa eder. Bu kontrol bacasının projesi bir plan üzerinde ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır. b) ASKİ Genel Müdürlüğü Teknik Komisyonunca gerekli görülen endüstriyel atıksu kaynakları deşarj yerinde veya ön arıtma tesisi çıkışında kayıt yapabilen bir debi ölçüm cihazı ile debi ile orantılı kompozit numune (karma numune) alma cihazı bulundurmak ve bu cihazları sürekli çalışır durumda tutmak zorundadırlar. Madde 21'deki belgelerin bu cihazla alınan numunelerden yararlanarak hazırlanması zorunludur. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 21 / 38 Başa Dön c) (b) fıkrasındaki cihazların tercihen kontrol bacasına monte edilmiş olması istenir. Kontrol düzeninin yakalamayacağı ani dökülme ve deşarjların olabileceği kaynaklar ile kesikli çalışan işletmeler, deşarj yapmadan önce ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın uygun numune alımını sağlamak için çıkışta numune alma havuzu inşa etmek zorundadırlar. ASKİ Genel Müdürlüğü numune alma havuzu hacmini ve ilave önlemlerini belirler. d) Arıtma tesisi kurmuş atıksu kaynaklarının denetimleri, aşağıdaki tabloya uygun şekilde yapılır. Q atıksu debisi (m3 /gün) Denetleme / Ölçüm aralığı Q ≤ 50 1 kez / yıl 51 ≤ Q ≤ 200 1 kez / 3 ay 201 ≤ Q ≤ 1000 1 kez/1 ay 1001 ≤ Q ≤ 10000 1 kez / 1 hafta Q ≥ 10000 hergün e) ASKİ Genel Müdürlüğü denetim altındaki arıtma tesislerinin periyodik kontrol dışındaki zamanlardaki işleyişi hakkında yaklaşım sağlamak amacıyla arıtma tesisine güç veren hatta, sadece arıtma tesisinin enerji sarfiyatını ölçecek elektrik sayacı takılmasını, gerekli görülen hallerde arıtmada kullanılan kimyasal madde sarfını, arıtma tesisinden oluşan çamur miktarını gösterir belgeleri belli periyotlarda isteyebilir. f) Arıtma tesisini çalıştırmadığı tespit edilen veya çıkış suyu deşarj limitlerinin üzerinde seyreden kuruluşlara tespit tarihinden sonra Teknik Komisyonun uygun göreceği bir süre için Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Bu tahakkuk gerekli düzeltmelerin yapıldığının tespit edilmesine kadar devam eder. Teknik Komisyonca verilen süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması halinde o atıksu kaynağının Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı iptal edilir. Analiz Yöntemleri MADDE 24 Numuneler üzerinde yapılan ölçümlerde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinde belirtilen ilkeler ve ABD' deki APHA, AWWA, WPCF kuruluşlarınca hazırlanmış olan “Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater” el kitabındaki yöntemlerden yararlanır. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 22 / 38 Başa Dön VI. BÖLÜM Kanal Katılım Payları ve Kirlilik Önlem Payı Madde 25 a) Endüstri tesisleri, imalata yönelik her türlü işyerleri, depolama tesisleri, imarlı konutlar, kooperatifler, gecekondu önleme bölgeleri, gecekondular, resmi kurumlar ve benzeri yerlerden kanal bağlantısı yapılması ve Kanal Ruhsatı verilmesi safhasında Kanal Yatırım Bedeli alınır. Kanal Yatırım Bedeli esasları Tarifeler Yönetmeliği'nde verilmiştir. b) Evsel ve evsel nitelikte endüstriyel atıksu kaynaklarından kullanılan suları uzaklaştırma ve arıtma bedeli olarak, İdare'ce evsel atıksular için belirlenmiş toplama, iletim ve arıtma için gerekli birim işletme gideri bazında Atıksu Parası alınır. Atıksu Parası hesabı için aşağıdaki verilen formül kullanılır: A P = Q x a Formülde; AP : Atıksu parası (TL/gün-KDV hariç) Q : Atıksu debisi (m3 /gün) a: Atıksu birim fiyatı (TL/m3 ). Atıksu birim fiyatı a; her yıl İdare’ce belirlenen evsel atıksuların, her m3 'ünün toplanması, iletilmesi, arıtılması ve nihai bertarafı için gerekli birim işletme maliyetidir. c) Endüstriyel nitelikte atıksu kaynağı olan her kuruluş, bulundukları mahalde kanalizasyon şebekesi olsun olmasın, atıksularındaki kirletici parametre değerleri deşarj kısıtlamalarının üzerindeki değerlerde olduğu sürece ASKİ Genel Müdürlüğü'nce saptanan oranlar dahilinde Kirlilik Önlem Payı öderler. KÖP faturaları aylık olarak tahakkuk ettirilir. Deşarj ortamı ve atıksuyun kirleticilik nitelikleri birlikte değerlendirilerek o işyeri için esas alınacak kirletici parametre ve kirlilik katsayısı tespit edilir. Bu tespit esnasında işyerinin dahil olduğu Çevre Kanunu'nun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili tebliğlerde verilen esaslar ve endüstri kategorizasyonu da göz önüne alınır. Kirlilik Önlem Pavı (KÖP) hesabı için aşağıda verilen formül kullanılır: KÖP=a x Q x Ix30 (TL/Ay) Formülde; KÖP = Kirlilik önlem payı (TL/gün KDV hariç) A = Atıksubirimfiyatı (TL/m3 ) ASKİ Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan Tarifeler Yönetmeliği'nde belirlenen “atıksu birim fiyatı” nın % 20 si alınır. Q = Atıksu debisi (m3 /gün) (Atıksu debisi Madde 23 b'de verilen esaslar çerçevesinde veya bunun mümkün olmaması halinde İdare’ce yerinde, literatür değerler ve benzer iş kollarında yapılan incelemelere göre tespit edilir.) I = Kirlilik katsayısı (endüstrilerin sektör bazında ayrılarak kirletici parametrelerine göre belirlenen katsayı) Sektörlere göre belirlenen “I” değerleri Ek 1 listede verilmiştir. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 23 / 38 Başa Dön d) Tahsilatla ilgili taksitlendirme, peşin ödeme indirimleri, tahakkuk ve tahsilat yöntemleri ASKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanacak genelgelerle belirlenir. VII. BÖLÜM Yaptırımlar Ceza Yaptırımları MADDE 26 Atıksuların kanalizasyon şebekesi, veya alıcı ortama boşaltımı ile ilgili bu Yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların saptanması halinde, ASKİ Genel Müdürlüğü'nce, aşağıdaki işlemler yapılır. a) En az iki ASKİ Genel Müdürlüğü görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum veya eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişinin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu taktirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur. Düzenlenen tutanak, görevlilerce imzalanarak, derhal ASKİ Genel Müdürlüğü'ne sunulur. b) ASKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır ve dinler. Çağrılan ilgililer gelmezse bile tutanak inceleyip değerlendirilir. Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanunun 516,526 ve ilgili maddelerinin kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varılması halinde, bu suç hakkında gerekli kavuşturmanın yapılması için tutanak, idarenin görüşü ile birlikte ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilir. c) ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme ve değerlendirmede, tutanakla belirlenen eylem ya da durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varılırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanunu'nun 20 ve 23 ' üncü maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanak, idare görüşünü de içeren bir istek yazısı ile, Çevre Kanunu'nun 24’üncü maddesinde anılan ilgili amirliğe gönderilir. d) Yetkili makamların ceza kavuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, ASKİ Genel Müdürlüğü'nce sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, yargılama aşamasında ASKİ Genel Müdürlüğü'nün davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır. Önlemler Madde 27 Atıksuların kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama boşaltımı ile ilgili olarak bu yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile, bunlara dayanarak ASKİ Genel Müdürlüğü’nce alınmış kararlar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde ASKİ Genel Müdürlüğü'nce aşağıdaki işlemler yapılır. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 24 / 38 Başa Dön a) Kanalizasyon şebekesinin tahribine, bozulmasına veya kullanılamamasına neden olan; alıcı ortamın, dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan ya da böyle bir sonucun doğmasına imkan veren; Yönetmelik hükümleri uyarınca ya da diğer mevzuatla yasaklanmış olan eylem ve eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yahut ilgili Belediye Başkanlığı'na bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğü'nden talep edilir. b) Yönetmelik hükümleri uyarınca yapımı izne bağlı her çeşit tesisatın, izinsiz ve ruhsatsız yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin yapımının durdurulması, yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan veya ilgili Belediye Başkanlığı’ndan talep edilir. c) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış yönetmeliklerde atıksuların alıcı ortama boşaltılması ile ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum, ayrıca Çevre Kanunun 15'inci maddesinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Madde 28 Kirlenmeye karşı koruma önlemlerinin alınması ile yukarıdaki 23'nci maddede yazılı hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur. a) Belediye zabıta müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, ASKİ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanunun 2/d maddesi uyarınca, Belediye Zabıta Personeli yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi olan zabıta müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette gereğini yerine getirir. b) ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı, 831 sayılı Kanun ile 2560 sayılı Kanununun 1'inci maddesi uyarınca belirlidir. c) Yönetmelik hükümlerine göre yapımı yasaklanmış veya izne bağlanmış tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı Kanunun ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara ilişkin hükümleri uygulanır. Sözü geçen yapılaşma, Belediye sınırları dışında olmakla beraber 2560 sayılı Kanunun 1'inci maddesi ile belirlenen alanda oluşmuşsa bunlar hakkında da Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin İmar Kanunu ile Çevre Kanunu’ndan doğan yetkileri ile ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2560 sayılı Kanunu'nun 20'nci maddesinin 2'nci fırkasındaki yazılı kaldırma yetkisi saklıdır. Zararların Onarımı MADDE 29 Kanalizasyon şebekesinin kullanılmaz hale gelmesi ve alıcı ortamın kirlenmeye karşı korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların onarımı için ASKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı kanuna göre tahsilinde, aşağıdaki hükümler uygulanır. ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 25 / 38 Başa Dön a) Onarım veya zararın belgeye bağlanmış tutan bir tutanağa geçirilerek, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilir ve gerekli kovuşturmaya başlanması talep edilir. b) Kovuşturma aşamaları, ASKİ Genel Müdürlüğü görevlilerince sürekli olarak izlenir ve tahsilatı yapacak yetkililere talep halinde her türlü yardım sağlanır. e) Tahsil edilen paralar ASKİ Genel Müdürlüğü hesabına gelir kaydedilir. VIII.BÖLÜM Arıtma Tesisi Projelerinde Bulunması Gerekenler MADDE 30 a) Teknik Açıklama Raporu i. Kuruluşun adı, adresi, pafta, ada ve parsel numarası, ii. Kuruluşun çalışma konusu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre dahil olduğu kategorisi, iii. Endüstriyel atıksu kaynaklarında kaç kişinin, kaç vardiya çalıştığı; evsel atıksu kaynaklarında ise nüfus ve su kullanım bilgileri, iv. Endüstri tesislerine ait üretim akış şeması üzerinde; hammadde, kimyasal madde, yardımcı maddeler ve su girişleri; ürün ve atık çıkışları; sürekli ve / veya kesikli proses atıksuları ve kaynakları, v. Endüstri tesislerinde; atıksu kaynaklarından alınacak anlık ve / veya kompozit numuneler vasıtasıyla veya literatür bilgileri ile sistem tasarımına esas alınacak atıksu karakteri, vi. Endüstriyel atıksular için gerçekleştirilecek arıtılabilirlik çalışmaları, hedeflenen arıtma verimi ve deşarj parametre değerlerini içerir. b) Arıtma Sistemi Tanıtım Raporu i. Atıksu arıtma sisteminin genel yaklaşımı, ii. Sistemdeki arıtma ünitelerinin işlevleriyle akış şeması, iii. Sistemde kullanılacak elektromekanik elemanların sistem içerisinde ünitelerle olan ilişkileri ve işlevleri, iv. Arıtma sistemine ait ünitelerin tasarımında esas alınan yaklaşımlar, tasarım parametreleri, kabuller ve kullanılan formüller, v. Sistemde oluşacak çamuru uzaklaştırma esasları, vi. Seçilen prosese göre oluşturulacak tesise ait önerilen çalışma - çalıştırma sistematiği detaylarını içerir. c) Projeler i. Üretim birimleri ve yerleşimlerin görüldüğü genel bir yerleşim planı ile arıtma tesisi yerleşim planı, ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Gazete ve Tarihi BAŞADÖN Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/07/2011 tarih ve 2215 sayılı kararı ile Yönetmelikte değişiklik yapılmış olup, 19/09/2011 tarihli Belde Gazetesinde yayınlanmıştır Sayfa 26 / 38 Başa Dön ii. Akım şemasında arıtma sistemine ait üniteleri, Akım şemasında atıksu, çamur, kimyasal madde, arıtılmış su, süzüntü suyu vb. akımları belirleyen ASKİ Genel Müdürlüğü'nce verilecek notasyonlar, iii. Arıtma sisteminin elektro-mekanik ekipmanlarını, borulanma elemanlarını ve P&I (proses ve enstrümantasyon) diyagramı, iv. Tekniğe uygun hazırlanmış arıtma sistemine ait mimari ve statik planlar, Genel yerleşim planı üzerinde işyerine ait, önerilen kanal ve atıksu toplama sistemi ve deşarj sistemi ile ilgili bilgileri içerir. IX.BÖLÜM Özel Durumlar MADDE 31 Bu yönetmelikte yer almayan hususlarla ilgili özel durumlar da uygulama yöntemlerin tespitinde ASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir. Yürürlük MADDE 32 Bu Yönetmelik ASKİ Genel Kurulu tarafından onaylandıktan ve Yerel Gazetede ilan edildikten sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 33 Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür. MADDE 34 ASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nin değiştirilen madde ve fıkraları Belediye meclisinin kabulü ve yayını tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Geçici Hükümler Faaliyette Olan Tesislerle İlgili Önlemler Geçici MADDE 1 Bu Yönetmelik kapsamına giren ve faaliyette olan tüm kuruluşlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak üç (3) ay içerisinde, İdareye başvurarak Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı'nı almak zorundadır. Gerekli bilgilerin yetersiz görülmesi halinde Madde 13. b hükümleri uygulanır. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı ile birlikte İdare, başvuru sahibi kuruluşun alması gereken önlemleri bildirir. Bu önlemler ile ilgili işlemler ve uyulacak süreler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin geçici 2'nci maddesi hükümlerine uygun bir şekilde belirlenir. Verilen sürede kuruluş önlemlerini almazsa Kirlilik Önlem Payı (KÖP) tahakkuku başlatılır ve Teknik Komisyonca belirlenecek olan ek süre verilir. Kuruluşun ek sürede önlemlerini almaması durumunda kapatılması için gerekli işlemlere başlanır.

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0